Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Juridiska metodfrågor 7,5 högskolepoäng

Law and legal methods
Grundnivå, J0045N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska få en introduktion till juridiskt skrivande, juridiska metoder och rättslig argumentation samt kunskap om rättens förändring över tid och samspel i samhället. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • finna, beskriva och värdera olika typer av rättskällor och kunna tillämpa dem på rättsliga problem
  • utforma en mindre uppsats på ett pedagogiskt och välstrukturerat sätt med en god användning av rättskällor och språk
  • ge och ta emot konstruktiv feedback på andras och sitt eget skrivande, och
  • exemplifiera hur rätten förändras över tid, beskriva etiska dimensioner i rätten samt kunna placera in rättsvetenskapen i en större vetenskaplig kontext.

Kursinnehåll
Kursen innehåller i tre moment:
Metod och rättskällor, Juridiskt skrivande och Introduktion till allmän rättslära. Studenten ska författa en mindre uppsats under kursens gång och momenten stödjer denna process.
I momentet Metod och rättskällor får studenten bekanta sig med andra rättskällor än lag och träna på att leta upp samt tolka och tillämpa olika rättskällor.
Momentet Juridiskt skrivande introducerar vetenskapligt skrivande och skrivprocessen vilket förbereder studenterna för större och framtida skrivuppgifter i utbildningen och yrkeslivet.
Introduktion till allmän rättslära ger en bred inledning till rättens natur, rättssystemets struktur och relation till det omgivande samhället och tar även upp frågor såsom rättigheter, rättvisa, rättsstat och rättens förändring över tid.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Vid kursstart sker en indelning av studenterna i studiegrupper. Undervisningen består av föreläsningar/lektioner, övningar och seminarier. Studenten ska inför undervisningstillfällena, med hjälp av sin studiegrupp, förbereda sig genom att läsa relevanta delar av kurslitteraturen samt inför övningar och seminarier även studera vissa rättskällor och förbereda och besvara särskilt anvisade frågeställningar muntligt och/eller skriftligt. Vid övnings- och seminarietillfällen ska studenten muntligt redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid vissa tillfällen kan studenten få lämna in skriftliga uppgifter inför undervisningen. Kursen avslutas med en mindre uppsats där studenten utförligt ska behandla frågeställningar kopplade till kursens mål och innehåll. Efter inlämningen av uppsatsen ska studenten skriftligt reflektera över sin egen skrivprocess.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras dels genom olika obligatoriska moment och dels genom en mindre uppsats. Detta innebär att studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen genom att aktivt delta vid de obligatoriska seminarierna och där muntligen redogöra för sina kunskaper. Genom uppsatsen ska studenten visa att han eller hon kan tillämpa och analysera rättskällorna på rättsliga problem av rättsutredande karaktär. Studenten ska även visa att han eller hon har god förmåga att uttrycka sig i skrift, där uppsatsen för att bli godkänd även ska uppvisa tillfredsställande struktur och argumentation samt korrekt språkbehandling.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Christina Allard

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Lehrberg, Praktisk juridisk metod. Iusté, senaste uppl.
- Jensen, Rylander & Lindblom, Att skriva juridik: regler och råd. Iustus, senaste uppl.
- Andersen Øyen & Solheim, Akademiskt skrivande. En skrivhandledning. Gleerups, senaste uppl.
- Dahlman, Rätt och rättfärdigande: en tematisk introduktion i allmän rättslära. Studentlitteratur, senaste uppl.
- Leijonhufvud, Etiken i juridiken. Norstedts juridik, senaste uppl.

Rättsfall, artiklar, och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005UppsatsU G VG *5.50ObligatoriskH19
0006Obligatoriska uppgifterU G#2.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17