KURSPLAN

Förvaltningsrätt 7,5 högskolepoäng

Administrative law
Grundnivå, J0049N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap
Ingår i huvudområde
Rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt J0046N Juridisk introduktionskurs (15 hp) eller J0030N Juridisk översiktskurs för mäklare (15 hp) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper inom ämnet förvaltningsrätt. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•    självständigt urskilja och analysera de typiska rättskällorna inom förvaltningsrätten och kunna tillämpa dem på rättsliga problem,
•    göra självständiga och kritiska bedömningar, även avseende centrala juridiska begrepp och principer för området, och
•    beskriva och exemplifiera rättsområdets betydelse och utveckling för dagens samhälle.

Kursinnehåll
Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt grundläggande fri- och rättigheter.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar/lektioner, övningar och/eller seminarier. Vid övnings- och seminarietillfällen ska studenten muntligt redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid vissa tillfällen kan studenten få lämna in skriftliga uppgifter inför undervisningen.

Examination
Skriftlig tentamen               6 hp
Muntlig examination          1,5 hp
Examinator kan besluta om annan examinationsform.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens tre första dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Christer Gardelli

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
H. Strömberg och B. Lundell, Allmän förvaltningsrätt, Liber, senaste upplagan.
B. Lundell och H. Strömberg, Handlingsoffentlighet och sekretess, Studentlitteratur, senaste upplagan.
U. Björkman och O. Lundin, Kommunen och lagen, Iustus, senaste upplagan.

Referenslitteratur:
A. Bohlin and W. Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, Norstedts Juridik, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG *6.00ObligatoriskH17
0002Muntlig examinationU G#1.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.