KURSPLAN

Kemiska principer 7,5 högskolepoäng

Chemical Principles
Grundnivå, K0016K
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik, Kemiteknik, Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall du kunna:

- förklara sambandet mellan atomernas uppbyggnad och organisationen av grundämnena.

- förklara och systematisera olika ämnens egenskaper genom att tillämpa konceptet kemisk bindning på intra- och intermolekylär nivå.

- grundläggande terminologi och formelskrivning samt använda formelskrivning för beräkning av mass- och värmebalanser och för elektrokemiska frågeställningar.

- använda begreppet jämvikt för att förklara och förutse förändringen av förekomstformen hos olika ämnen vid förändring av parametrar som koncentration, pH, elektronaktivitet, tryck och volym samt kunna tillämpa jämviktsbegreppet för att förklara vissa ämnens förekomstformer och miljöpåverkan. Du skall även behärska beräkningar med enklare jämviktssystem (en jämvikt).

- tillämpa begreppen spontana och icke-spontana processer för att förutse och kvantifiera ett förlopp, samt även känna till dess samband med jämvikter och redoxprocesser.

- använda och förklara begreppen entalpi och entropi samt deras inverkan på spontanitet och påverkan på jämviktslägen.

- genomföra och tillämpa behandlad teori i form av laboration och även sammanställa en rapport över genomförande och utfall.

- applicera dina kunskaper för att förklara olika miljö-, material- och processrelaterade frågeställningar.

- exemplifiera och  processrelaterade frågeställningar med global- och även lokal relevans. 
 
  Hållbar utveckling

- exemplifiera och analysera olika hot mot en hållbar utveckling, samt förstå de bakomliggande kemiska mekanismerna.

  Vidare ska du

- utveckla din förmåga att bearbeta och lösa problem, samt utveckla din kommunikativa kompetens, framförallt då med fokus på skriftlig rapportering. 


Kursinnehåll

Del 1 , Kemiska grundbegrepp:
Begrepp och definitioner. Kemisk terminologi och namngivning. Reaktionsformler.

Stökiometri:
Omsättning. Koncentration och koncentrationsenheter. Gaser.

Del 2 , Atomens uppbyggnad:
Atomens uppbyggnad och periodiska systemet. Den globala värmebalansen.

Kemisk bindning:
Intra- och intermolekylär bindning.

Del 3 , Jämvikter:
Jämvikter allmänt.  Syra-basjämvikter, lösligheter. Koldioxidsystemets reglerande roll.

Elektrokemi:
Redoxreaktioner. Redoxreaktioners betydelse i naturen. Galvaniska celler. Elektrolys

Del 4 , Termodynamik:
System och omgivning. Inre energi. Entalpi. Entropi. Gibbs fria energi. Spontana och icke-spontana processer.

Kopplingar till miljö-, material- och processfrågor behandlas i de olika avsnitten.

Laboration med skriftlig rapportering.


Genomförande
Undervisningen består av övergripande föreläsningar, lektioner med övningstillfällen samt en laboration. Laborationen planeras och utförs i grupp. Närvaro vid första föreläsningen är obligatorisk. Frånvaro kan beviljas av kursansvarig.

Examination
Tentamen av del 1 till 4.
Godkänd laboration samt en väl formulerad och strukturerad skriftlig rapport. Ansvarig laborationslärare kan kräva att rapporten ska vara skriven på engelska. 

Studenten ansvarar själv för att en aktiv dialog hålls med labbhandledaren i syfte att uppnå godkänt betyg inom fastställd tidsram.

Laborationer och rapporter som inte uppnått ställda kvalitetskrav inom en vecka efter innevarande läsperiods slut innebär betyget underkänt för laborationsmomentet. Laborationen i sin helhet får då utföras vid ett kommande kurstillfälle, under förutsättningen att lediga platser finns tillgängliga.

Slutbetyg sätts genom en sammanvägning av betygen i förhållande till antalet Hp för prov 0003-0007.Övrigt

Den senaste studiehandledningen finns tillgänglig via LTU:s lärplattform.

Teoriavsnittet är indelat i fyra delar. Fulla förkunskaper från tidigare genomgångna delar förutsätts vid därpå följande examination.

Den student som inte personligen registrerat sig under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även studenter med platsgaranti.


Examinator
Lars Gunneriusson

Övergångsbestämmelser
Kursen K0016K motsvarar kursen KGK040

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Burrows, Holman, Parsons, Pilling och Price: Chemistry3 eller likvärdig kursbok.
Kompletterande material via LTUs lärplattform..

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Tentamen del 1G U 3 4 51.50ObligatoriskH16
0004Tentamen del 2G U 3 4 52.00ObligatoriskH16
0005Tentamen del 3G U 3 4 51.50ObligatoriskH16
0006Tentamen del 4G U 3 4 51.50ObligatoriskH16
0007LaborationU G#1.00ObligatoriskH16