Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Betongkonstruktioner 7,5 högskolepoäng

Concrete Structures
Avancerad nivå, K7002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Konstruktionslära eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  Efter godkänd kurs ska studenten kunna… 
1. Definiera designmetoder för balkar, pelare och plattor
2. Definiera och förklara betydelsen av olika tekniska termer som används i konstruktionsdesign av betongelement
3. Fackmannamässigt konstruera betongplattor, balkar och pelare baserat på Eurokod-föreskrifter samt detaljering av armering och skapa tekniska ritningar
4. Förklara betydelsen av ekvationerna som används för att designa ovanstående strukturella element
5. Bedöm optimal förstärkning 

Kursinnehåll
Kursen är organiserad i moduler, A och B, där:
A. Betongbjälkar och pelare
B. Betongplattor
Modul A - utgör en fortsättning och vidareutveckling av din kunskap som du fått i tidigare kurser, relaterad till böjning, kombinerad normalkraft och böjning, utmattning, skjuvning och vridning. Detaljeringsdelen av betongelementen kommer att behandlas genom studier och arbete med Eurocodes.
Modul B - innehåller kunskap om bakgrund och design enligt: elasticitetsteori, strimlemetoden, brottlinjeteori, standardmetoden. 
Genomförande (Undervisning): 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten tar del av lektioner, övningar och litteratur för lösning av konstruktionsuppgifter med, dels dimensionering av betongbalk, dels dimensionering av betongplatta. Arbetet redovisas skriftligt på engelska med tillhörande armeringsritning. Laboration med gjutning och provning av betongplatta. Studenten tränas i skriftlig redovisning.
 Lektioner
Läraren presenterar ämnet för dagens föreläsning. Vid de flesta tillfällen måste du förbereda dig inför föreläsningen. Du kommer att behöva läsa de kapitel som anges av läraren från kurslitteraturen. Du måste formulera och svara på de frågor som läraren kommer att presentera för dig under eller före föreläsningen. Några av dessa frågor kommer att ges vid tentamen. Denna process kommer att ta itu med ILO: s 1 och 2 (se ovan).
Seminarier
Under dessa seminarier kommer läraren att presentera exempel på tillämpad teori och designmetoder, och eleverna kommer också att arbeta individuellt med exempel. Läraren assisterar under denna tid och ger feedback på elevens arbete. Detta är det bästa tillfället att fråga läraren om du är på rätt väg och be om hjälp när du stöter på svårigheter relaterade till projektuppgifterna (se nedan). Denna process kommer att ta itu med ILO: s 3 och 4 (se ovan).

Projektuppgifter 
Under denna kurs kommer du att lösa två projektuppgifter. Uppgift 1 går ut på att utforma ett strukturelement i betong såsom en balk eller pelare och kan lösas i grupper om två elever eller individuellt. Uppgift 2 går ut på att designa plattor med olika metoder och kan endast lösas individuellt. Varje enskild elev tilldelas variabler som ska användas i uppgiften. Dessa variabler ges i en lista och skiljer sig från år till år. Uppgifterna ska lämnas in i form av en skriftlig rapport på engelska där en mall finns som hjälpmedel
De två projektuppgifterna presenteras i separata dokument i Canvas. Denna process kommer att ta itu med ILO: s 4 och 5 (se ovan).

Laborationer och grupparbete
Med stöd från en handledare kommer studenterna att testa en platta. För laboratorieuppgiften kommer ni att arbeta i grupper om 4-6 personer. Ni kan välja era grupper i Canvas.
Under testet kommer du att mäta sprickorna, kartlägga dem och registrera lasterna. Du kommer att skriva en rapport baserad på dessa observationer och presentera en jämförelse mellan teoriberäkningar och resultaten från testerna. En beskrivning av laboratorieuppgiften och mallen finns på Canvas. Denna process kommer att ta itu med ILO: s 3 och 4 (se ovan).
Quizar
Den första quizzen öppnas senast under vår första föreläsning och fungerar som en utvärdering av dina förkunskaper. Denna quiz är till för att lättare förstå din kunskapsnivå vid kursstart. Resultaten medför att vi kan anpassa kursens innehåll så att de avsedda lärandemålen uppnås.
Den sista quizzen kommer att finnas tillgänglig efter att alla teoriföreläsningar har presenterats och ungefär en till två veckor före den muntliga tentamen (beroende på påsklovet). Frågesporten består av teorifrågor med en- och flersvarsalternativ och förklaringar med fokus på resultat 1-3. Quizzarna kommer att finnas tillgängliga i Canvas. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av en muntlig tentamen. Denna kommer att innehåll en diskussion av (1) quizresultaten där olika frågor kommer att diskuteras och analyseras samt en presentation av (2) projektuppgifter och laboratorierapporter. Med den delen av examinationen är det tänkt att bedöma mål 1-3 medan den andra mål 4 och 5. Examinationen tar ungefär 30-60 minuter för varje student.
Projektuppgifter 1 och 2 och laboratorierapport måste lämnas in, korrigeras och godkännas före tentamen. Det är en förutsättning för få genomföra den muntliga examinationen. Alla moment på kursen är obligatoriska.

Betygsskala G / U 3 4 5 kommer att användas.


Övrigt
K7002B motsvarar ABK123 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Gabriel Sas

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3
Nilsson, M., Olofsson, T. och Jonasson, J-E. (2007). Betongplattor - Teori och dimensioneringsmetoder. Luleå: Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad, Avdelningen för byggkonstruktion. Skrift 1996:08. 115 sid.
Hillerborg, A. (1996). Strip Method - Design Handbook. London, England: Chapman & Hall. Version 1996. 302 sid.
W.H Mosely, Ray Hulse, J.H Bungey (2012) Reinforced Concrete Design. ISBN 9780230302853
Övrigt utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Muntlig examinationG U 3 4 53.00ObligatoriskH21
0005ProjektuppgifterU G#3.00ObligatoriskH21
0006LaboratorieraportU G#1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17