KURSPLAN

Försöksplanering 7,5 Högskolepoäng

Design of Experiments
Avancerad nivå, K7003N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kvalitetsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Kvalitetsutveckling, grundkurs (t ex K0001N), Matematisk statistik (t ex S0001M) eller motsvarande kurser. Minst 120 hp på grundläggande nivå inom teknik/naturvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
  • uppvisa en förmåga att planera, utföra, och analysera experiment som följer för området centrala försöksdesigner som exempelvis tvånivåers fullständiga och reducerade faktorförsök.
  • redogöra för hur man använder responsytemetodik i sekventiell försöksplanering samt uppvisa en förmåga att planera, utföra och analysera försöksdesigner som kan skatta andra ordningens responsytor.
  • uppvisa en förmåga att analysera experiment utförda med begränsad randomisering.
  • presentera planering, genomförande och analys av ett eget valt experiment muntligt och skriftligt på ett sätt som kan förstås av studenter med samma färdigheter som de själva.
  • använda dedikerad programvara för att stödja analys och visuell presentation av analysresultat.

Kursinnehåll
Kursen behandlar teori om designer och analysmetoder att systematisera planering och analys av experiment. I kursen diskuteras de vanligaste försöksdesignerna som kan vara lämpliga att använda i industriella experiment eller labförsök, exempelvis tvånivåers fullständiga och reducerade faktorförsök. Responsytemetodik med tillhörande sekventiella uppbyggnad av försöksdesigner diskuteras också. Andra avancerade och mer specifika försöksdesigner för t.ex. robust konstruktion och split-plot-försök behandlas normalt också.

Genomförande
Undervisningen består av klassrumslektioner, inspelade videos, seminarier, laborationer och grupparbeten. Obligatorisk närvaro vid presentation av grupparbete och vid vissa andra undervisningstillfällen kan förekomma. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination
Kursens betygsskala innehåller stegen U, 3, 4, 5.
För godkänt betyg (3) krävs att studenten ska visa att kunskapsmålen uppnått via tentamen, muntlig eller skriftlig, samt via obligatoriska laborationsrapporter samt rapporter och muntliga redovisningar av egna försök under kursens gång. Betyget på kursen kan påverkas av hur obligatoriska moment genomförts och presenterats. Examination av poänggivande inlämningsuppgifter som kan påverka slutbetyget på kursen kan förekomma. Tentamensresultatet är numeriskt, och, förutsatt att obligatoriska moment avklarats med betyget godkänt, avgör tentamensresultatet tillsammans med eventuella poänggivande extrauppgifter samt övriga poänggivande moment betyget på kursen. Resultatet på poänggivande extrauppgifter kan endast påverka tentamensresultatet för tentamen som ges vid tentamenstillfället i direkt anslutning till kursens avslutande.

Övrigt
Kursen bygger på aktivt deltagande från de studerande i olika former av grupparbeten. Därför är deltagarantalet begränsat. Förtur ges till studerande som antagits till avslutning i kvalitetsutveckling.

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat  ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Erik Vanhatalo

Övergångsbestämmelser
Kursen K7003N motsvarar kursen IEK350

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Montgomery, Douglas C. Design and Analysis of Experiments. Wiley. Den vid kursstarten senaste utkomna upplagan används som kurslitteratur.
Vetenskapliga artiklar och annat kompletterande material från forskarämnet Kvalitetsteknik kan ingå.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0002Laboration och grupparbete3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.