Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i industriell ekonomi, kvalitetsutveckling, civilingenjör 30 högskolepoäng

Degree project industrial engineering and management, quality technology and management, MSc Engineering
Avancerad nivå, K7007N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Kvalitetsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser (alt. en 15 hp kurs) vara oavklarade. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Industriell ekonomi inom området kvalitetsteknik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet kvalitetsteknik
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt
 • Välja och motivera metod för studien
 • Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt
 • Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom området kvalitetsteknik. Examensarbetet är avsett att ge ökad förståelse för området och förmåga att tillämpa de kunskaper som inhämtats inom utbildningen. Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd samt eventuellt träffar i semínarieform. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Skriftlig presentation av eget arbete
 • Muntlig presentation och försvar av eget arbete
 • Opponering på annans arbete
 • Närvara vid presentationer av andra examensarbeten

I rapporten skall studenten visa förmåga att:
 • Motivera den valda problemställningen
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.

Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup. För arbeten författade av två studenter ska i arbetet framgå vad och i vilken omfattning respektive student bidragit till.

För att ha behörighet till ett examensarbete som exempelvis behandlar försöksplanering krävs att studenten är godkänd på motsvarande kurs på avancerad nivå. Ett baskrav är också att studenten kan visa att denne besitter kunskaper motsvarande de som kan förväntas av en som klarat av en grundkurs samt två kurser i kvalitetsutveckling på avancerad nivå.

Examinator
Bjarne Bergquist

Övergångsbestämmelser
Kursen K7007N motsvarar kursen K7001N

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen kommer att variera beroende på arbetets karaktär och inriktning. Valet av litteratur sker i samråd med examinator, handledare och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV13
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV13
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV13
0004Godkänd rapportU G#30.00ObligatoriskV13Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-06-21

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17