KURSPLAN

Hallbyggnader 7,5 högskolepoäng

Industrial Buildings
Avancerad nivå, K7016B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Kunskaper i - byggnadsmaterial motsvarande kursen K0002B byggnadsmaterial - hållfasthetslära och byggnadsmekanik motsvarande kurserna B0002B konstruktionsteknik och B7004B Byggnadsmekanik I - byggkonstruktion motsvarande kurserna K0013B byggkonstruktion eller W7006B Konstruktionslära


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten: 
- kunna förklara verkningssättet hos de vanligaste konstruktiva lösningarna för hallbyggnader 
- förstå skillnaden mellan primär- och sekundärbärverk och kunna dimensionera vanligt förekommande komponenter
- kunna frilägga konstruktionselement från en komplicerad bärande struktur 
- kunna sätta samman en hallbyggnad med ett stabiliserande system och kunna utforma och dimensionera detta system
- ha förståelse för knutpunkters utformning och verkningssätt


Kursinnehåll
Bärverk: Konstruktion av enkla och avancerade moment-, normalkrafts- och tvärkraftsbelastade takstolar, skivor, balkar och pelare.
Stomstabilisering med skivverkan, fackverk och ramverk.
Förband: utformning och konstruktion av knutpunkter och förband.
Konstruktionssystem: utformning, dvs. dimensionering och sammanfogning av enskilda element till strukturer, och vilken teknisk effekt olika val får på slutprodukten.
Systemförståelse och systemdesign: träning i holistisk systemdesign av stora konstruktionssystem, hur valt system påverkar byggbarheten, samt att kunna dimensionera det stabiliserande systemet i en hallbyggnad.


Genomförande
  Kursen omfattar två uppgifter med föreläsningar som stöd för genomförandet av uppgifterna. Den första uppgiften utförs individuellt och omfattar dimensionering av en traverskranbana inklusive bärande pelare. Den andra uppgiften genomförs som ett projektarbete i grupper om två till tre personer där bärverk inklusive stabiliserande system till en hallbyggnad dimensioneras. I projektarbetet tränas utvärdering av olika tekniska lösningar mot varandra och val av lösningar som är konstruktionstekniskt sunda och byggtekniskt realiserbara. Båda uppgifterna redovisas skriftligt enligt rådande praxis för redovisning av konstruktionsberäkningar (beräkningsrapport och ritningar). Projektarbetet redovisas även muntligt.


Examination
Individuell konstruktionsuppgift med skriftlig redovisning; U, 3, 4, 5
Projektarbete i grupp; U, 3, 4, 5


Övergångsbestämmelser
  Kursen ersätter delar av W7005B Träbyggnad och kan inte kombineras med denna.


Examinator
Ove Lagerqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001KonstruktionsuppgiftG U 3 4 53.00ObligatoriskH19
0002ProjektarbeteG U 3 4 54.50ObligatoriskH19