Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Databaser, en introduktion 7,5 högskolepoäng

Basic Course in Database Systems
Grundnivå, L0003B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i programmering, t ex L0002B eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan kurs eller genom praktiskt arbete.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna
- redogöra för och förklara grundläggande begrepp inom databasteori och särskilt relationsdatabasteori. 
- konstruera databaser (datamodellera) utifrån en beskriven verklighet. 
- grunderna i frågespråket SQL och kunna konstruera enkla applikationer som hanterar databaser. 
- dokumentera eget arbete enligt vedertagen metodologi. 

Kursinnehåll
- Databashanteringssystem
- Relationsdatabaser
- SQL -språket, datadefinition och datamanipulation
- Databasdesign, objekt- och datamodellering
- Embedded SQL i Visual Basic
- Transaktionshantering och fleranvändarsystem
- MapPoint, endast teoretiskt


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Allt kursmaterial finns under LTU’s Citrixportal och där hittas mer detaljerade beskrivningar över kursens innehåll och dess genomförande. Det finns inga inspelade föreläsningar och inte heller några obligatoriska sammankomster. Föreläsningsmaterial finns som powerpoint-shower.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen mål examineras med inlämningsuppgifter som görs individuellt eller i grupp om två personer och som examineras under kursens gång. Betygssättning av inlämningsuppgifter sker enligt betygsskala U/G. Samtliga inlämningsuppgifter ska vara avklarade för slutbetyg.
Inlämningsuppgifterna finns under LTU’s Citrixportal.


Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling.


Examinator
Folke Stridsman

Övergångsbestämmelser
Kursen L0003B motsvarar kursen ABL006

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
M, Segerlund & F, Stridsman,Databaser och SQL, SQL Introduktion, Pontes, 91 86536 44 X
T. Connolly & C. Begg: Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Addison Wesley, senaste upplaga.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17