Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Företaget och miljökraven 7,5 Högskolepoäng

The Company and Environmental legislation
Grundnivå, L0007N
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Miljöledning
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomförd kurs ska studenten kunna redogöra för hur viktiga delar av svensk miljölagstiftning ska tolkas och tillämpas i företag.

Kursinnehåll
Den viktigaste författningen i svensk miljölagstiftning är den s.k. miljöbalken. Miljöbalken innehåller en mängd krav på företagen och deras verksamhet som företagen måste ta hänsyn till inom ramen för sitt sociala ansvar (Corporate Social Responsibility- CSR). Kursen belyser hur de viktigaste delarna av miljöbalken kan tolkas samt hur dessa delar praktiskt kan tillämpas inom företag. Kursens olika moment ger fördjupade kunskaper inom områden såsom miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och efterbehandling, kemikalier, avfall och producentansvar, miljörapportering och riskanalyser. Kursen passar dig som kommer i kontakt med miljöfrågor i ditt arbete på ett företag eller arbetar med miljötillsyn på någon myndighet. Kursen är också lämplig för dig som studerar och behöver komplettera din utbildning på miljöområdet.

Genomförande
Kursen är Internetbaserad och ges på kvartsfart utan sammankomster. Undervisningen består av självstudier och handledning via Internet där examination sker kontinuerligt via individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Examination
Webbaserad hemtenta och hemuppgifter. Alternativ examination kan förekomma.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Thomas Zobel

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Michanek, M & Zetterberg, C. (2017). Den svenska miljörätten (fjärde upplagan). Iustus Förlag AB,
Uppsala. ISBN: 978-91-7678-951-3.
Kompletterande material kommer att finnas tillgängligt elektroniskt.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Dugga och hemuppgifter7.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-11-09