KURSPLAN

Hållbar utveckling 15 Högskolepoäng

Sustainable development
Grundnivå, L0009K
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Vår 2009 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2007-08-27 att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2007-08-27 att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Miljövetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Kursdeltagaren skall efter genomförd kurs ha inhämtat användbara, motivationshöjande kunskaper och insikter inom ämnesområdet hållbar utveckling som gör det möjligt att verka för en sådan i framtiden.
Efter kursen skall studenten:
– Kunna förstå och översiktligt förklara ekosystemens livsuppehållande och resursskapande strukturer och funktioner
– Kunna förstå, förklara och jämföra orsaker till hoten mot en hållbar utveckling
– Kunna förstå, förklara och analysera de effekter som hoten (miljöproblemen) för en hållbar utveckling ger/kommer att ge
– Kunna förstå, förklara och jämföra olika åtgärder som vidtas/bör vidtas för en framtida hållbar utveckling.
– Kunna förstå och förklara vårt ansvar för framtida miljöförhållanden samt förklara och diskutera för hur de olika aspekterna av hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social) påverkar varandra

Kursinnehåll
Diskusssion: Vad är hållbar utveckling? Behövs en hållbar utveckling? De naturliga ekosystemens livsuppehållande strukturer och funktioner. Naturens mångformighet och gratistjänster. Terrestra och akvatiska ekosystem. Dagens hot mot en hållbar utveckling: globala klimatförändringar, ozonuttunning, marknära ozon, försurning, övergödning av sjöar och hav, giftspridning, överutnyttjande av naturresurser, hoten mot biologisk mångfald.
Samhällets miljöarbete: Sveriges miljömål, miljöövervakning, miljökonsekvensbedömningar (MKB), Miljölagar och ekonomiska styrmedel. Företagens miljöarbete: miljöledningssystem, livscykelanalyser (LCA). Internationellt arbete för en hållbar utveckling.
Diskussion: Går det att mäta hållbar utveckling? Hur skall ekologisk, ekonomisk och social utveckling integreras?

Genomförande
Kursen går på halvfart under våren med sex sammankomster under två dagar Den sista träffen i månadsskiftet maj-juni är de två dagarna vikta åt tentamen respektive en heldagsexkursion till några olika naturtyper i Luleås omgivningar.
Undervisningen består av föreläsningar och diskussioner. För att underlätta kunskapsinhämtningen finns mer än 100 instuderingsfrågor att tillgå samt ca 30 diskussionsuppgifter som kommer att behandlas vid träffarna eller kommer att vara något att fundera på till nästa träff. Under kursens gång utför studenterna, i grupp eller individuellt, en självvald projektuppgift inom ämnesområdet som redovisas som en skriftlig rapport. Två mindre seminarieuppgifter (”Massmedia och hållbar utveckling” samt ”Sveriges miljömål” genomförs även.

Examination
Förmågan att nå måluppfyllelsen (se Mål ovan) kontrolleras genom skriftlig examination (betyg U, G, VG). Dessutom skall studenten ha genomfört en godkänd projektuppgift (betyg U, G), aktivt medverkat i seminarieövningarna (betyg U, G) samt deltagit på exkursionen (betyg U, G).
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Kursens nivå: grundnivå

Examinator
Peter Erixon

Övergångsbestämmelser
Kursen L0009K motsvarar kursen KGE603

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekologi, kompendium i miljövård - del 1.KTH. Sthlm 1995
Brandt, Gröndahl. Miljöeffekter, kompendium i miljöskydd – del 4. KTH. Sthlm 2000.
Hermele Kenneth, Global utveckling. 2006 (gratis vid kursstart)
Utdrag ur Miljömålen på köpet, de Facto 2006 (gratis vid kursstart)

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen9.0U G VG
0002Projektarbete3.8U G#
0003Seminarieövning1.5U G#
0004Exkursion0.7U G#