Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hållbar utveckling 7,5 högskolepoäng

Sustainable development
Grundnivå, L0010N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöledning
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi, Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1b1/1a, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Fysik A, Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten ha tillägnat sig förmågan att;
a)  beskriva ekosystemets livsuppehållande och resursskapande strukturer och funktioner
b)  översiktligt beskriva väsentliga miljöproblem och förklara dess effekter på kort och lång sikt
c)  redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling
d)  beskriva och diskutera miljöekonomiska, miljöpolitiska och miljörättsliga styrmedel
e)  redogöra för hur företagen möter samhällets krav med hjälp av framförallt olika miljörelaterade verktyg
f)  diskutera företagens ansvar och roll för hållbar utveckling, t ex aspekter som berör etik, korruption, miljö och jämställdhet
g)  förstå ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling

Kursinnehåll
-  Grundläggande ekologi (bl.a. ekosystemets strukturer och funktioner)
-  Lokala, regionala och globala miljöproblem och dess konsekvenser på människa och miljö på kort och lång sikt
-  Bakgrund till begreppet hållbar utveckling samt samspel och konflikter mellan komponenterna i hållbar utveckling
-  Introduktion till miljöekonomi (bl.a. miljö- och energipolitiska styrmedel)
-  Introduktion till miljörätten – juridik för en hållbar utveckling
-  Företagens miljö- och hållbarhetsarbete med tonvikt på miljöledningssystem (ISO 14001) och hållbar produktutveckling (livscykelanalys-LCA)
-  Företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility – CSR)


Genomförande
Föreläsningar och diskussionsseminarier.

Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning vid obligatoriska seminarier. Studenterna ska i tentamen kunna visa att de tillägnat sig en förmåga som motsvarar kursmålen a-c, e och g samt delar av kursmålet d. Vid seminarier ska studenterna kunna visa att de kan presentera, försvara och kritisera utförda lösningar på aktuella problem inom hållbar utveckling. Studenterna ska genom sin prestation vid seminarierna visa att de tillägnat sig en förmåga som motsvarar kursmålet f samt delar av kursmålet d.

Övrigt
Kursen får ej ingå i samma examen som kursen V0015B, Hållbart byggande.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Helena Ranängen

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gröndahl, F. Svanström, M. (2010). Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare. Liber AB, Stockholm.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G#2.50ObligatoriskV11
0002TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14