Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan 7,5 Högskolepoäng

To challange and support the development and learning for every child in preschool
Nybörjarkurs på grundnivå, L0047P
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Nybörjarkurs på grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Antagningskrav i enlighet med Förskolelyftet samt Förskollärarexamen.


Urval

Lottning


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att utvecklaförskollärares specialpedagogiska kompetens samt attutveckla förskollärares kunskaper inom språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan.

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

Utifrån olika teorier analysera och problematisera specialpedagogiska perspektiv samt begreppen normalitet, delaktighet och inkludering.

Beskriva det specialpedagogiska perspektivet utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå.

Beskriva, dokumentera och analysera möjligheter och hinder i förskolans verksamhet, t. ex i samspel, skapande och estetiska lärprocesser, med fokus på alla barns möjligheter att utvecklas och lära inom områdena kommunikation, språk och matematik.

Analysera variationer i barngruppen och beskriva hur den pedagogiska verksamheten har utformats och anpassats till alla barn i förskolan.


Kursinnehåll

Kursen belyser specialpedagogiska perspektiv och begreppen normalitet i förhållande till delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet.  Vidare behandlas möjligheter och hinder i förskolans arbete med alla barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling samt matematisk utveckling.  I kursen ingår att kartlägga, dokumentera och analysera den pedagogiska verksamheten samt utifrån kartläggningen planera och utforma en verksamhet som är anpassad till alla barn.


Genomförande
Kursen genomförs som distansbaserad utbildning med 4 campusträffar. Datum för dessa träffar fastställs och anges senare.


Examination

Specialpedagogiska perspektiv och normalitet examineras genom muntlig presentation och enskild skriftlig uppgift.Möjligheter och hinder i förskolans arbete med alla barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling samt matematisk utveckling examinerasmuntligt och skriftligt.Kartläggning, dokumentation och analys av den pedagogiska verksamheten examineras genommuntliga och skriftliga kursuppgifter, enskilt och i grupp.

 


Examinator
Maria Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik: att bygga broar. (1. uppl.) Stockholm: Liber.(Valda delar)
Björklund, C. (2013). Vad räknas i förskolan?: matematik 3-5 år. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bygdeson-Larsson, Kerstin (2010). "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt": Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2010. Umeå.
Holm, L. & Laursen, H.P. (red.) (2010). Språklig praxis i förskolan. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lindö, Rigmor (2009). Det tidiga språkbadet. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Rosenqvist, Jerry (2007). Landvinningar på väg mot en skola för alla. Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg 12 nr 2 s 109–118.
Sandberg. Anette, (red.) (2014). Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd. ( uppl. 2:1) Lund: Studentlitteratur.
Solem, Ida Heiberg, Alseth, Bjørnar & Nordberg, Gunnar (2011). Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2., rev. uppl.) Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2013). Allmänna råd med kommentarer för förskolan. Stockholm: Skolverket.
Westerlund, M. (2009). Barn i början: språkutveckling i förskoleåldern. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.


Referenslitteratur
Björndal, P., & Cato, R. (2005). Det värderande ögat. Observation, utvärdering, och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber.
Egidius, H. (1999). PBL och casemetodik: hur man gör och varför. Lund: Studentlitteratur.
Olsson, B-I & Olsson, K. (2013). Att se möjligheter i svårigheter. Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter. (2. Uppl.) Lund: Studentlitteratur (kap 11).
Pramling Samuelsson, Ingrid (2011). Konsten att lära barn estetik: en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans. (2. uppl.) Stockholm: Norstedt.
Regeringskansliet (2006). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barns rättigheter.
Riddersporre, Bim & Persson, Sven (red) (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur och Kultur.
Qvarsell, Birgitta (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigheter: Godhetsmaximering eller kunskapsbildning? Pedagogisk forskning i Sverige. Nr 1-2, s 101-113.
Skolverket (2010). Stödja eller styra. Om bedömning av yngre barn. Stockholm: Fritzes.
Svenska Unescorådet 2 (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca + 10.

Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar och annat aktuellt material samt filmer tillkommer i samråd med undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig presentation och enskild skriftlig uppgift2.0U G#
0002Muntlig och skriftlig examination3.0U G#
0003Muntliga och skriftliga kursuppgifter, enskilt och i grupp2.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekten vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-04-11

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-06-19