Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gruvavfall 7,5 högskolepoäng

Mine Waste
Avancerad nivå, L7016K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik, Geovetenskap

Behörighet

90hp inom geovetenskap. Kursen L0040K Geokemi eller motsvarande ska ingå


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
LOI. 1beskriva och förklara huvudtyperna av gruvavfall samt förklara geokemiska reaktioner och processer som sker i gruvavfall
LOI. 2 beskriva och förklara olika tekniska strategier och lösningar som används vid hantering av gruvavfall och lakvatten 

Färdighet och förmåga/ Värderings- förmåga och förhållningssätt
LOI. 3. tillämpa geokemiska principer och processer för att analysera tekniska strategier och lösningar på realistiska fall där ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling lyfts fram
LOI 4. Bearbeta, analysera och visualisera geokemiskt fältdata 

Kursinnehåll
Kursen behandlar olika typer av gruvavfall genereras under gruvans drift, olika geokemiska sammansättningar och egenskaper för att förstå styrande reaktioner och processer i avfallet samt vid lakvattenbildning. En viktig del i kursen berör geokemisk prediktering av potentiella miljörisker för olika gruvavfall för att kunna planera, genomföra och värdera en hållbar avfall- och vattenhantering. Kursen behandlar också passiva och aktiva vattenreningsprocesser, preventiva åtgärder för att förhindra miljörisker samt efterbehandlingsmetoder.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
En skriftlig quiz genomförs med syfte att kontrollera vilka förkunskaper som studenterna har erhållit från tidigare kurser. 
- Undervisningen består av ett antal föreläsningar som inkluderar klassrumsövningar och gruppdiskussioner baserat på vetenskapliga artiklar med syfte att stimulera diskussioner om, hur och när miljörisker uppstår och hur man kan förhindra dessa. Två individuella övningsuppgifter redovisas skriftligt.
- Studenterna genomför projektarbete där geokemiskt fältdata bearbetas, diskuteras, analyseras och visualiseras i grupp och redovisas skriftligt och muntligt för intressenter. 
-Öppna frågeställningar baserat på vetenskapliga artiklar diskuteras och analyseras i grupp och redovisas muntligt och individuellt på seminarium. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande sätt

Övningsuppgifter 0018: Två övningsuppgifter som syftar till att förstå grundläggande geokemiska processer och principer i gruvavfall och lakvatten (LOI 1) examineras med skriftlig inlämning med betygssättning (U/G)

Skriftlig tentamen (0015) inkluderar grundläggande beskrivning och förklaring av geokemiska principer och processer som styr i gruvavfall och lakvatten, samt strategier för att åtgärda och/eller förhindra miljörisker vid hantering av gruvavfall och lakvatten (LOI 1+2). Betygssättning sker enligt betygsskala (G U 3 4 5).

Seminarium 0016: Analyser och tillämpning av tekniska strategier för att minimera miljörisker (LOI 3) baserat på vetenskapliga artiklar examineras muntligt i ett seminarium som betygsätts (U/G)

Projektarbete 0017: För djupare förståelse av grundläggande processer bearbetas, diskuteras, analyseras och visualiseras geokemiskt fältdata och lämpliga åtgärder analyseras och diskuteras utifrån vetenskaplig litteratur (LOI 3+4). Detta examineras med skriftlig inlämning och muntligt presentation för intressenter och betygssätts (U/G).  

Övrigt
L7016K motsvarar KGL011 och kan ej kombineras i examen. Kursen ges på avancerad nivå och ingår i civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik. Studiehandledning återfinns i Canvas i aktuellt kursrum.

Examinator
Lena Alakangas

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskapliga artiklar och geokemiskt data tillgängligt i Canvas

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0015TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskV19
0019SeminariumU G#2.50ObligatoriskH21
0020ProjektarbeteU G#1.00ObligatoriskH21
0021ÖvningsuppgifterU G#1.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17