KURSPLAN

Gruvavfall 7,5 Högskolepoäng

Mine Waste
Avancerad nivå, L7016K
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik, Geovetenskap

Behörighet

90hp inom geovetenskap. Kursen L0040K Geokemi eller motsvarande ska ingå


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten:
• kunna beskriva huvudtyperna av gruvavfall samt förklara och analysera  geokemiska reaktioner och processer som sker i sulfidiskt gruvavfall
• kunna förklara och jämföra olika tekniska strategier och lösningar som används vid hantering av gruvavfall för en hållbar utveckling
• kunna tillämpa tekniska strategier och lösningar på ett realistiskt case där ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling lyfts fram

Kursinnehåll
Olika typer av gruvavfall och produktion av gruvavfall.
Vittring av sulfidförande gruvavfall: syraproducerande och syrabuffrande reaktioner.
Utfällning och upplösning av sekundära mineral.
Geokemiska predikteringsmetoder för gruvavfall.
Passiva och aktiva vattenreningsprocesser och efterbehandlingsmetoder.

Genomförande
Grundläggande teori presenteras i form av föreläsningar och kortare lektionsövningar. I kursen ingår projektarbete, litteraturseminarium och genomförande av övningsuppgifter. Examinationerna ska medföra en ökad djupinlärning av kursens huvudmoment genom att studenterna aktivt deltar i kunskapsinhämtningen.

Examination
Förmågan att beskriva, analysera och redogöra för kursens teoretiska innehåll kontrolleras genom skriftlig och muntlig examination.

Övrigt
L7016K motsvarar KGL011 och kan ej kombineras i examen. Kursen ges på avancerad nivå och ingår i civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik. Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Examinator
Bernhard Dold

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas innan kursstart

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0015Tentamen3.0TG G U 3 4 5
0016Seminarie2.5TG U G#
0017Projektarbete1.0TG U G#
0018Övningsuppgifter1.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.