Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sötvattengeokemi 7,5 högskolepoäng

Freshwater Geochemistry
Avancerad nivå, L7021K
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Kemiteknik, Väg- och vattenbyggnad, Geovetenskap

Behörighet

90hp inom geovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och föreståelse
1. Förstå allmänna geokemiska principer som reglerar förekomsten och den geokemiska karaktären av grundämnen i sötvatten och jord/sediment. 

Färdighet och förmåga 
2. Tolka och förklara de biogeokemiska processer som påverkar halterna av metaller och näringsämnen i sötvatten och jord/sediment. 
3. Identifiera och förklara geokemiska principer med hjälp av geokemiskt data. 
4. Förstå och sammanfatta vetenskaplig forskning i skriftlig och muntlig form.

Väderingsförmåga och förhållningssätt
5. Utföra grundläggande kvalitativa och kvantitativa tolkningar av fältdata med hjälp av relevant programvara samt konstruera boxmodeller som bygger på dessa tolkningar 

Kursinnehåll
Denna kurs är en fortsättningskurs till Miljögeokemi (L0047K) som förklarar grundläggande geokemiska begrepp.
Sötvattengeokemi omfattar elementens kretslopp och mobilitet från sediment/jord mot grundvatten, längs bäck- och flodvatten ut i öppet hav. Kursen behandlar vikten av basparametrar så som pH, redox och alkalinitet samt deras inverkan på fördelningen av huvud- och spårämnen i naturliga vatten. Kursen diskuterar även användningen av stabila isotopsystem som ett viktigt och tillförlitligt verktyg för att belysa geokemiska processer och transportvägar. Geokemiskt data och programvara (tex ioGASTM) för dataanalys kommer att användas för att fördjupa förståelsen för geokemiska processer. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Föreläsningarna kommer att introducera studenterna till grundläggande geokemsik kunskap, som kommer att fördjupas under dem relevanta övningar. Övningarna ger träning i att tolka och förklara geokemisk fältdata med syfte att ge en djupare förståelse för kursens teoretiska delar. Övningarna kan vara individuell eller i grupp, vilket hjälper eleverna att utveckla sin självständighet, men lär dem också flexibilitet under samarbetet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Måluppfyllelsen kontrolleras genom 
1. Skriftlig individuell tentamen, betygsatt (G U 3 4 5) som examinera ILO 1, 2 och 5.
2. Litteraturövning med presentation (G U) som examinera ILO 4.
3. Inlämningsuppgift baserad på geokemiska data och deras visualisering (G U 3 4 5) som examinera ILO 3 och 4. 

Övrigt
Kursen är en tillämpad fördjupning av kursen L0047K Miljögeokemi.

Examinator
Thomas Aiglsperger

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Appelo and Postma: Geochemistry, groundwater, and pollution (ISBN 9781439833544)
Albarède: Geochemistry, An Introduction (ISBN 0521706939)
Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur finns tillgängliga i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0011Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH22
0012LitteraturövningU G#1.50ObligatoriskH22
0013InlämningsuppgiftG U 3 4 51.50ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11