KURSPLAN

Medicinsk vetenskap A:2, Mikrobiologi och hygien 7,5 Högskolepoäng

Medical Science A:2, Microbiology and Infection control
Grundnivå, M0002H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-08-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • visa grundläggande kunskaper i medicinsk mikrobiologi och immunologi.
 • visa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter om vårdhygieniskt arbetssätt på ett för patienten säkert sätt
 • känna till verksamhet för vårdhygien och smittskydd.
 • visa grundläggande kunskap om vanligt förekommande infektionssjukdomar.
 • visa grundläggande kunskaper om allergiska sjukdomar.
 • känna till det svenska vaccinationsprogrammet för barn.

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande omvårdnads- och VFU-kurser och är en förutsättning för att kunna ge en trygg och säker omvårdnad  i er kommande profession som sjuksköterskor.

Kursinnehåll
 • Bakteriologi, Virologi, Mykologi
 • Immunologi, Allergier 
 • Bakterieodlingar med mikroskopi 
 • Vårdhygieniskt arbetssätt, där bl a. basala hygienrutiner, mikrobiologiska renhetsgrader, livsmedelshygien och avfallshantering ingår
 • Smitta, smittspridning och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner
 • Infektionssjukdomar hos barn och vuxna
 • Vaccinationer av barn
 • Fältstudier i vårdhygien

Genomförande
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot sjuksköterskeprofessionen. Undervisningsformerna varierar med egna studier, laborationer, föreläsningar, fältstudier, individuellt arbete och samverkan i grupp. Seminarier utgör obligatoriska moment. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen. I kursen ingår två dagars fältstudier där vårdhygieniska principer och arbetsmetoder studeras och tränas 


Examination
Mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar examineras genom individuell tentamen och laboration inklusive labrapport,

Vårdhygien examineras genom en individuell muntlig praktisk examination där studenten med utgångspunkt från olika problemställningar visar teoretiska kunskaper och tillämpar sina praktiska färdigheter i vårdhygien. I examinationen ingår även en fältstudierapport där studenten redogör för författningar, föreskrifter och rekommendationer samt reflekterar över möjligheter/ svårigheter att arbeta efter dessa.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Ersätter HMV004

Examinator
Anders Eriksson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0002H motsvarar kursen HMV004

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lindh, M. & Sahlqvist, L. (2012). Säker vård: att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur.
*Lindskog, B.I. & Andrén-Sandberg, Å. (2008). Medicinsk terminologi. (5., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts Akademiska.
Ericson, E. & Ericson, T. (2009). Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi, vårdhygien. (4., [omarb. och uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber.
*Raadu, G. (red.) (2016). (eller äldre) Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015 = 46. uppl. Stockholm: Liber.
Sverige. Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner [Elektronisk resurs] : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen.
Sveriges kommuner och landsting. Inera AB; Vårdhandboken. http://www.vardhandboken.se/

* Litteratur har använts i tidigare kurs

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0014Skriftlig tentamen i infektionssjukdomar1.5U G VG
0016Individuell tentamen i medicinsk mikrobiologi och immunologi2.0U G VG
0017Laboration i mikrobiologi inklusive laborationsrapport0.5U G#
0018Fältstudie inklusive fältstudierapport1.0U G#
0019Muntlig praktisk examination i vårdhygien2.5U G#