Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, datorgrafik 15 Högskolepoäng

Thesis, computer graphics
Grundnivå, M0003D
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 av institutionen i Skellefteå att gälla från H07.

Reviderad
av Oskar Gedda 2011-08-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. För att få påbörja examensarbetet krävs lägst betyg G på samtliga kurser under tidigare skeden av utbildningen. Examinator har dock rätt att ge dispens från detta krav om det bedöms att den studerandes förkunskaper är tillräckliga för att genomföra det föreslagna examensarbetet.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall genom sitt arbete visa på de kunskaper som denne har skaffat sig under utbildningen.
Arbetet skall bedrivas vid ett företag eller på uppdrag. Ett viktigt syfte med examensarbetet är att det skall vara ett första steg ut i arbetslivet, varför en viktig del i detta är att kontakta företag för att ordna med sitt examensarbete.

Kursinnehåll
Planering, genomförande och redovisning av ett för utbildningen relevant projekt.

Genomförande
Studenten skall i ett tidigt skede kontakta företag för att finna ett lämpligt examensarbete. Detta bör ske 2-6 månader före start.
För godkännande av start av examensarbete skall studenten kort beskriva (1 sida) uppgiften i examensarbetet och lämna denna tillsammans med formuläret för examensarbete till examinator i god tid innan start (formuläret finns på universitetets hemsida eller kan rekvireras från studentservice). Examinator bedömer sedan om studenten uppfyller kraven för att inleda examensarbetet samt om det till sin inriktning och omfattning kan vara lämpligt.
När examensarbetet närmar sig slutet (ca 3 veckor innan redovisning) skall studenten kontakta examinator och meddela att denne vill redovisa, examinator meddelar sedan tid för redovisning. Studenten är skyldig att söka kontakt med andra som skall redovisa sina examensarbeten för att kunna uppfylla kraven på opposition mm, se under Examination.

Examination
För att bli godkänd krävs att den studerande har genomfört sitt examensarbete enligt utdelade instruktioner. Obligatoriska moment: Muntlig redovisning, opposition, närvaro vid ytterligare minst 2 redovisningar, skriftlig rapport. Examination kan ske max tre år efter kursregistrering.

Övrigt
Student som planerar genomföra ett examensabetet måste kontakta examinator mins 6 månader i förväg för att säkerställa att denne får all information innan kursstart.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar tidigare kurs ISI782 Examensarbete för datorgrafiker.

Examinator
Arash Vahdat

Övergångsbestämmelser
Kursen M0003D motsvarar kursen ISI782

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur beroende på examensarbetets inriktning.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Påbörjat examensarbete, datorgrafik0.0U G#
0002Opposition0.0U G#
0003Närvaro vid 2 redovisningar0.0U G#
0004Muntlig redovisning15.0U G#
0005Skriftlig rapport0.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »