Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hållfasthetslära A 7,5 högskolepoäng

Strength of Materials and Solid Mechanics
Grundnivå, M0011T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Hållfasthetslära
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kurser i matematik och fysik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för hållfasthetslärans grundläggande begrepp
 • härleda och redogöra för spänningar, töjningar och deformationer i fasta kroppar

Färdighet och förmåga

 • bestämma uppträdande krafter, moment, spänningar och deformationer i vanligt förekommande konstruktionselement
 • tillämpa grundläggande dimensioneringsmetoder
 • analysera komponenter och mekaniska konstruktioner ur ett hållfasthetsmässigt perspektiv genom att metodiskt angripa och lösa beräkningsproblem

Värdering och förhållningssätt

 • kritiskt värdera metoder och resultat ur ett ingenjörsmässigt perspektiv och inse deras begränsningar
 • reflektera över och värdera sin egen insats vid laborationsarbete

Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande principer inom hållfasthetsläran för hur deformerbara kroppar reagerar på mekanisk belastning. Detta innefattar analys av yttre krafter och deras verkan på strukturer och komponenter samt analys av uppkommande påkänningar och deformationer.

I kursen ingår följande moment:

 • Definitioner och grundläggande begrepp
 • Enkla homogena tillstånd
 • Vridning av cirkulära sektioner
 • Balkböjning
 • Instabilitet
 • Fleraxlig spännings- och töjningsanalys
 • Brottmekanik
 • Utmattning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, handledning, hemuppgifter samt laboration. På föreläsningarna ges teoretisk bakgrund, motiveringar, förklaringar samt exempel på tillämpningar av aktuellt kursavsnitt. På handledning ges hjälp med eget arbete. De utdelade hemuppgifterna är frivilliga men de som väljer att genomföra dem ska vara förberedda på att redovisa lösningarna muntligt och närvara vid redovisningstillfället. Laborationen ägnas åt att praktiskt belysa valda avsnitt inom kursen. Laborationen görs i grupper om tre studenter med förberedande uppgift och slutrapport.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen avslutas med skriftlig tentamen och differentierade betyg ges. För att erhålla slutbetyg enligt skalan 3, 4, 5 krävs, förutom godkänd tentamen, även godkänd laborationsrapport. Goda resultat på hemuppgifterna och närvaro vid de muntliga redovisningarna kan påverka slutbetyget. Kursen har obligatorisk närvaro vid laborationstillfället.


Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med F0030T eller M0032T.

Examinator
Simon Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0011T motsvarar kursen MTM118

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Lundh H.: Grundläggande hållfasthetslära. KTH
Exempelsamling i hållfasthetslära. KTH
Formelsamling i hållfasthetslära. KTH
Lab PM (delas ut under kursens gång)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#0.70ObligatoriskH07
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 56.80ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17