Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap: Kardiologi 15 Högskolepoäng

Medical Science: Cardiology
Grundnivå, M0020H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Examen från Sjuksköterske-, Röntgensjuksköterske-, Sjukgymnast/Fysioterapeut-, Arbetsterapeututbildning eller annan jämförbar medellång vårdutbildning


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.



Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs ha fördjupat sina kunskaper om kardiologiska sjukdomar och kunna reflektera över evidens och aktuell forskning i ämnet och kunna visa på hur det skall tillämpas i kliniskt arbete.

Kursinnehåll
  • Cirkulationssystemets fysiologi.
  • Prevention, etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos vid olika hjärtsjukdomar: hjärtinsufficiens, coronar hjärtsjukdom, hjärtarytmier, vitier, kardiomyopatier och infektioner.
  • Medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ.
  •  Invasiva och non-invasiva diagnostiska metoder, med särskild tonvikt på EKG-diagnostik.
  • Evidensbaserad medicin.
  • Strategier för primär- och sekundärprevention.
  • Betydelsen av genus och andra psykosociala faktorer.
  • Fördjupningsuppgift med utgångspunkt i aktuell forskning.

Genomförande
K ursen genomförs som nätbaserad distansundervisning på halvfart.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, egna litteraturstudier och arbete med studieuppgifter enskilt och i mindre studiegrupper. Undervisningens kvalitet beror i hög grad på deltagarnas sammantagna engagemang och ambitionsnivå. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till kritiskt tänkande. Aktivt deltagande vid seminarium är obligatoriskt.

Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av studieuppgifter och en individuell skriftlig tentamen.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter HMV602

Examinator
Ulrica Strömbäck

Övergångsbestämmelser
Kursen M0020H motsvarar kursen HMV602

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Levick, J.R. (2010). An introduction to cardiovascular physiology. London: Hodder Arnold.
Lind, Y. & Lind, L. (2010). EKG-boken, bok med eLabb. Stockholm: Liber.
Persson, J. & Stagmo, M. (2008). Perssons kardiologi: hjärtsjukdomar hos vuxna. (6., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och kompendier från enskilda föreläsningar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Inlämningsuppgift cirkulationsfysiologi2.0U G VG
0009Inlämningsuppgift EKG diagnostik1.7U G#
0010Rapport och seminarium fördjupningsuppgift3.8U G#
0011Digital tentamen kardiologiska sjukdomar6.0U G VG
0014Inlämningsuppgift evidensbaserad medicin1.0U G#
0015Seminarium0.5U G#

Kursplanen fastställd
av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15