KURSPLAN

Projektkurs C 7,5 Högskolepoäng

Project in Mechanical Engineering C
Grundnivå, M0024T
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom matematik, fysik, kemi, materialteknik, hållfasthetslära, projektarbete, beräkningsteknik och elektroteknik, d.v.s. kunskap motsvarande de obligatoriska kurserna inom M-programmets första fem terminer. Dessutom är det bra om studenten har grundläggande kunskaper motsvarande någon eller några av kurserna inom hydromekanik, termodynamik, maskinkomponenter, produktions- och tillverkningsteknik, experimentella metoder, datorstödd konstruktion samt mekatronik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.



Mål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse

Studenten ska:

·         utveckla en första god erfarenhet av större utvecklingsprojekt bestående av flera samverkande delprojekt

·         tränas i ingenjörsmässigt tänkande och problemlösande från idé till drifttagning med fokus på hållbar utveckling

2. Färdighet och förmåga

Studenten ska efter genomgången kurs med godkänt resultat:

·         kunna planera, utveckla, realisera samt ta i drift och använda tekniska system i ett uthålligt perspektiv

·         känna till och kunna använda produktutvecklingsmetoder

·         visa förmåga att arbeta i grupp

·         få erfarenhet av systemtänkande

·         få erfarenhet av samverkan mellan olika kompetensområden

·         visa förmåga till muntlig och skriftlig presentation

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska:

·         tillämpa sin kunskap och erfarenhet för att genomföra hållbar teknisk utveckling

·         kunna söka den ytterligare information som behövs för att genomföra teknisk utveckling


Kursinnehåll
Kursdeltagarna arbetar i grupp med framtagning av en produkt. Arbetet omfattar samtliga stadier från idéskiss till drifttagning. Varje grupp består av ett antal undergrupper som jobbar med var sitt delprojekt. Delprojekten har inriktningar som motsvarar M-programmets examensinriktningar. D.v.s. den som avser att följa t.ex. materialinriktningen kan jobba med ett delprojekt om materialfrågor. De olika delprojekten levererar sina resultat till ett gemensamt huvudprojekt. Arbetet redovisas i en teknisk rapport samt med muntlig redovisning. Eventuellt kan arbetet genomföras i flera grupper (med undergrupper) för att skapa en konkurrenssituation mellan de olika grupperna.

Genomförande
Undervisningen består av projektarbete. Enstaka lektioner kan förekomma.

Examination
Projektarbetet examineras i flera steg och ska göra det möjligt för studenten att (individuellt och i grupp) visa sitt lärande inom olika delar av arbetet. Några steg som kan komma att examineras är idéprocess och konceptframtagning, utvecklingsarbete, planeringsprocess, grupprocess, projektresultat samt muntlig och skriftlig rapportering. Examinationsformerna kan variera, förutom skriftlig och muntlig rapportering, kan intervjuer, självvärderingar och muntlig examination förekomma. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till utvecklingsprojektet samt resultatet från de övriga momenten. Mer detaljerad information om betygssättningen ges i kursens studieanvisningar som delas ut vid kursstart.

Examinator
Jens Hardell

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial publiceras på Fronter under kursens gång för utskrift på egen bekostnad.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Konstruktionsuppgift7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.