Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs C 7,5 högskolepoäng

Project in Mechanical Engineering C
Grundnivå, M0024T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom matematik, fysik, kemi, materialteknik, hållfasthetslära, projektarbete, beräkningsteknik och elektroteknik, d.v.s. kunskap motsvarande de obligatoriska kurserna inom M-programmets första fem terminer. Dessutom är det bra om studenten har grundläggande kunskaper motsvarande någon eller några av kurserna inom hydromekanik, termodynamik, maskinkomponenter, produktions- och tillverkningsteknik, experimentella metoder, datorstödd konstruktion samt mekatronik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs med godkänt resultat kunna:

1. Kunskap och förståelse

 • planera och genomföra större utvecklingsprojekt bestående av flera samverkande delprojekt med fokus på hållbar utveckling
 • visa grundläggande kunskap om hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) inom ingenjörsarbete

2. Färdighet och förmåga

 • planera, utveckla, realisera samt ta i drift och använda tekniska system i ett uthålligt perspektiv
 • använda produktutvecklingsmetoder
 • tillämpa systemtänkande inom problemlösning
 • planera samverkan mellan olika kompetensområden
 • visa förmåga till muntlig och skriftlig presentation
 • redogöra för de svenska nationella jämställdhetsmålen
 • ge exempel på förutsättningar för jämställdhet i yrkeslivet

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • tillämpa sin kunskap och erfarenhet för att genomföra hållbar teknisk utveckling
 • söka den ytterligare information som behövs för att genomföra teknisk utveckling
 • visa förmåga att samarbeta i grupp
 • visa förmåga att kunna värdera vilka hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) som behöver beaktas vid teknisk utveckling

Kursinnehåll
Kursen genomförs i projektform där deltagarna arbetar i grupp med framtagning av en produkt. Arbetet omfattar samtliga stadier från idéskiss till drifttagning. Varje grupp jobbar med var sitt delprojekt som också har gemensamma aktiviteter och leveranser. Delprojekten har inriktningar som motsvarar M- och HET-programmens examensinriktningar. Varje delprojekt tilldelas en handledare vars roll är att ge stöd och struktur i studenternas egeninhämtande av kunskap inom respektive produktutvecklingsprojekt.

Arbetet redovisas i en teknisk rapport samt med muntlig redovisning.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av projektarbete. Enstaka föreläsningar förekommer för att ge en teoretisk grund för specifika delar inom projektarbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Projektarbetet examineras i flera steg och ska göra det möjligt för studenten att (individuellt och i grupp) visa sitt lärande inom olika delar av arbetet. Betygsgrundande delar är idéprocess och konceptframtagning, utvecklingsarbete, planeringsprocess, grupprocess, projektresultat samt muntlig och skriftlig rapportering.

Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till utvecklingsprojektet samt resultatet från de övriga momenten och är ett viktat medelvärde av de olika delbetygen.


Examinator
Jens Hardell

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial publiceras via Canvas både före och under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002KonstruktionsuppgiftG U 3 4 57.00ObligatoriskH20
0003JämställdhetsmodulU G#0.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17