Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar 7,5 Högskolepoäng

Medical Science: Microbiology,infection control and infection disease
Grundnivå, M0029H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten utifrån helhetssyn och etiskt förhållningssätt kunna:
 • beskriva grundläggande kunskaper i mikrobiologi och immunologi
 • tillämpa vårdhygieniskt arbetssätt för att motverka spridning av vårdrelaterade infektioner samt beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med undersökningar
 • känna till verksamhet för   vårdhygien och smittskydd
 • redogöra för vårdrelaterade infektioner och samhällsspridda infektionssjukdomar i Norden
 • tillämpa lagar och författningar med fokus på basal hygien inom hälso- och sjukvården
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens
 • formulera vetenskapligt enligt vedertagna skrivregler och referenshantering

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande omvårdnads- och VFU-kurser och är en förutsättning för att kunna ge en trygg och säker omvårdnad


Kursinnehåll
 • Bakteriologi, Virologi, Mykologi
 • Immunologi
 • Bakterieodlingar med mikroskopi
 • Vårdhygieniskt arbetssätt, där bland annat basala hygienrutiner, mikrobiologiska renhetsgrader samt avfallshantering ingår
 • Smitta, smittspridning och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner
 • Infektionssjukdomar hos vuxna
 • Studieuppgift i vårdhygien

Genomförande
Kursen erbjuder studenterna introduktions-och inspirationsföreläsningar i valda kursavsnitt för att nå kursens mål, via distansöverbryggande teknik Adobe Connect, och laborationer som sker på campus. Verkliga exempel hämtas in via studieuppgift, under parallellkursens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där vårdhygieniska principer och arbetsmetoder studeras och tränas. Kursens examinationstillfällen innefattar skriftlig individuell tentamen i mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar. Vårdhygien och en studieuppgift redovisas och demonstreras tillsammans i en individuell muntlig praktisk examination. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.

Examination
Individuell skriftlig tentamen i mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar. En studieuppgift i vårdhygien där studenten redogör för vårdhygieniska principer och arbetsmetoder, aktuella regler, föreskrifter och rekommendationer, samt reflekterar över möjligheter/ svårigheter att arbeta efter dessa. En individuell muntlig praktisk examination genomförs där studenten med utgångspunkt från olika problemställningar, tillämpar sina praktiska färdigheter i vårdhygien. Dessutom genomförs en laboration i bakterieodlingar med mikroskopi. Dessa moment är obligatoriska. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. ”Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till kursen M0057H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperiod 4, dvs närmast föregående läsperiod. ”

Examinator
Veronica Jönsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ericson, E. & Ericson, T. (2009). Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi, vårdhygien. (4., [omarb. och uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber.
Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. www.socialstyrelsen.se/SOSFS.
Sverige. Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner [Elektronisk resurs]: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9629/2006-123-12_200612312.pdf
Vårdhandboken - Basala hygienrutiner och personalhygien
http://www.vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutiner-och-personalhygien/Oversikt/

Referenslitteratur kan förekomma och anges i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Skriftlig individuell tentamen mikrobiologi och immunologi2.5TG U G VG
0010Individuell muntlig praktisk examination i vårdhygien2.5TG U G#
0011Laboration i mikrobiologi0.5TG U G#
0013Studieuppgift0.5TG U G#
0014Digital tentamen infektionssjukdomar1.5TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-10-31