Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot sjukgymnastik 2 7,5 Högskolepoäng

Medical Science Pathophysiology II in position to physiotherapy
Grundnivå, M0036H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande Anatomi och fysiologi (M0024H, M0025H).


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för etiologi, epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling, komplikationer och prognos vid vanligt förekommande neurologiska, psykiatriska, geriatriska samt barnneurologiska tillstånd
 • redogöra för hjärnans strukturer, hjärnfunktioner, perception samt minnesfunktioner
 • beskriva ålderns och genus´ betydelse för sjuklighet och behandling
 • sätta sina kunskaper utifrån ett större samhälleligt och ett medicinskt folkhälsoperspektiv för att kunna medverka i ett hälso-befrämjande arbete
 • tillämpa basala hygienrutiner i sin yrkesutövning
 • värdera sin kunskap och sitt behov av kunskapsutveckling inom respektive områden 

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande kurser och är en förutsättning för att kunna arbeta som sjukgymnast.


Kursinnehåll

 • Neurologi 
 • Neuropsykologi 
 • Psykiatri 
 • Geriatrik 
 • Barnneurologi 
 • Vårdhygien

Genomförande

Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp och föreläsningar. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för de egna studierna erbjuds material och diskussionsforum via LTU:s LMS-system Fronter.

Seminarier och laborationer är obligatoriska


Examination

Målen examineras i enligt nedanstående provuppsättning. Vid examinationerna efterfrågas kunskaper som är relevanta till det framtida yrket. Vid seminarierna ska studenten visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper om sjukdomar i verklighetsrelaterade vårdsituationer.

Alternativa examensformer kan förekommaÖvrigt

Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0007H.
Målpunkten , på ett adekvat sätt kunna omhänderta en till synes livlös person tills kvalificerad personal anländer, är flyttad till kursen M0035H där momentet ingår.

Examinator
Helena Nord-Ljungquist

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allgulander, C. (2008). Eller senare upplaga. Introduktion till klinisk psykiatri. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4., rev. och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lagerkvist, B. & Lindgren, C. (red.) (2012). Barn med funktionsnedsättning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Larsson, M. & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. (3., [uppdaterade och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Stirling, J. (2004). Neuropsykologi: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
www.vardhandboken.se

Artiklar och rapporter tillkommer.
* Litteraturen har använts i tidigare kurser.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen i neurologi2.0U G VG
0006Laboration i vårdhygien0.5U G#
0012Skriftlig tentamen i neuropsykologi1.0U G VG
0013Seminarium i geriatrik1.0U G#
0014Skriftlig tentamen Barnneurologi1.5U G VG
0015Seminarium i psykiatri1.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-12