Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknikprojekt 3 7,5 högskolepoäng

Technical Project 3
Grundnivå, M0036T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Farkostteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Farkostteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom matematik, fysik, projektarbete, beräkningsteknik, elektroteknik, mätteknik, reglerteknik och fordonsdynamik dvs. kunskap motsvarande de obligatoriska kurserna de första fyra terminerna inom högskoleingenjörsprogrammet Bilsystemteknik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursdeltagaren ska förvärva, tillämpa och integrera kunskap som är centralt för utveckling av fordonssystem. Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

  • Förstå hur hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat ) relaterar till fordonsteknik inklusive relationer till samhället
  • Kunna identifiera lämplig metodik (metoder, verktyg och processer) för att genomföra komplexa fordonstekniska utvecklingsprojekt med ”öppen utgång”-karaktäristik
  • Förstå hur olika discipliner, roller och förmågor samverkar i fordonstekniska utvecklingsprojekt som genomförs i grupp

2. Färdighet och förmåga

  • Kunna nyttja insikter om hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat ) vid genomförande av utvecklingsprojekt inom fordonsteknik
  • Kunna integrera olika kunskaper för att lösa komplexa fordonstekniska problem
  • Kunna kommunicera skriftligt och muntligt med tekniskt språkbruk
  • Kunna arbeta självständigt och i grupp

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna värdera vilka hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat ) som behöver beaktas vid utveckling av fordonstekniska system.
  • Kunna värdera behov av ny kunskap för utveckling av fordonstekniska system och tillgodogöra sig sådan kunskap

Kursinnehåll
Kursen innehåller centrala moment för utveckling av fordonstekniska system vilket inkluderar:

Utvecklingsprocesser
Livscykler
Behovsanalys och Kravsättning
Konceptgenerering, utvärdering och val
Produktarkitektur
Detaljkonstruktion Testning
Modellering & Simulering
Etc.


Genomförande
Studenterna ställs inför ett eller flera utvecklingsuppdrag relaterat till fordonstekniska system. Baserat på dessa uppdrag delas studenterna in i lämpliga team som därefter planerar och genomför utvecklingsaktiviteterna samt redogör för dessa enligt examinationsplanen.

Examination
Genomförd projektplanering och projektarbete presenteras i form av skrivna rapporter, individuella loggböcker, muntliga föredrag samt slutredovisning på Ltu och i förekomna fall vid det medverkande industriföretaget. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till utvecklingsprojektet samt resultatet från projektplaneringen.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar M0020T och kan ej ingå i examen tillsammans.

Examinator
Magnus Karlberg

Övergångsbestämmelser
Kursen M0036T motsvarar kursen M0020T

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteU G#7.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.