Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete Mediedesign - Grafisk design 30 Högskolepoäng

Thesis Media Design - Graphic Design
Grundnivå, M0049F
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0048F Grafisk design 1, 15 hp; M0041F Grafisk design 2, 30 hp samt följande moment ur M0043F Metod och fördjupning: Metod, 15 hp Fördjupning, 7.5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att visa på utvecklad förtrogenhet i att självständigt planera, strukturera och genomföra en designlösning av omfattande karaktär och utifrån tydlig frågeställning. I kursmålen ingår att klara av att reflektera och argumentera för valda metoder samt att kunna synliggöra de processer som förekommit resultatet i och med examensarbetets karaktär. Genom att kunna påvisa förtrogenhet att leda och genomföra processen med grafisk design – med fokus på estetik och funktion samt med stort användarfokus, har värdefulla kunskaper och erfarenheter inför såväl en framtida designbransch som eventuellt konstnärligt utvecklingsarbete utvecklats.

Efter kursen kan studenten:

• självständigt, med en kombination av konstnärlig och vetenskaplig ansats och förhållningssätt, utforska en konkret, avgränsad frågeställning med tydlig koppling till ämnesområdet Mediedesign, inriktning Grafisk design,
• genomföra en studie, ett utredningsarbete, en produktion eller konceptutveckling som vilar på konstnärlig grund, värdera sina egna slutsatser och med skicklighet tillämpa under utbildningen förvärvade kunskaper, kompetenser och färdigheter,
• kommunicera arbetet skriftligt och muntligt, på ett professionellt sätt, tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera till sitt eget arbete,
• självständigt söka kunskap och handledning hos handledare eller andra experter,
• värdera annan designlösning än sin egen och kritisera denna på ett sakligt och professionellt sätt
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.


Kursinnehåll
• Seminarier
• Fördjupning
• Examensarbete

Genomförande

• Projektarbete
• Litteraturstudier
• Aktivt deltagande i obligatoriska moment
• Skriftliga, muntliga och visuella redovisningar
• Seminarier
• Opponering
• Artefakt, workbook och rapport

Undervisningen sker i form av individuell problemlösning av ett omfattande projektarbete med tydligt fokus på konstnärlig gestaltning av artefakt, mot inriktningen Grafisk design.
Projektet inkluderar litteraturstudier, utifrån handledares rekommendationer, samt ett aktivt deltagande i obligatoriska moment såsom individuell handledning samt vid seminarier.
Seminarierna innefattar såväl skriftliga, muntliga som visuella redovisningar där problemlösningen presenteras och opponeras av kursens övriga studenter. Workbook-metod används som ett verktyg vid skrivandet av uppsatsen i examensarbetet, där såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt ska vara tydligt reflekterat. Metoder, teorier och process reflekteras och argumenteras, som ett komplement till framtagen artefakt.


Examination

Se ”prov” för moment och examinationsform. För att få VG i kursen måste VG uppnås för ”Examensarbete”.Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart och vid alla seminarier.

Examinator
Maria A Juhlin

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur
Visual Research – An Introduction to Research Methodologies in Graphic Design, Ian Noble, Russel Bestley,
ISBN 9782884790499
Design Studies: Theory and Research in Graphic Design, Audrey Bennett, Steven Heller,
9781568985862
Under ytan - en antologi om designforskning, Raster förlag, 9789187215797
Universal Methods of Design, Bella Martin, Bruce Hanington, Rockport Publishers Inc., 9781592537563

Kompendier kommer även att delas ut inför vissa föreläsningar, seminarier och vid individuell handledning.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Seminarier: muntlig presentation och opponering7.5U G#
0005Fördjupning: rapport och artefakt7.5U G VG
0006Examensarbete: uppsats/rapport och artefakt15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-11-07