KURSPLAN

Diagnostiska modaliteter 7,5 Högskolepoäng

Diagnostic modalities
Grundnivå, M0051H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-12-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk bildvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicinska tekniker

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning (ersätter M0052H) M0066H Radiografi- omvårdnadstekniker med inriktning radiografi (ersätter O0051H) M0067H Radiografi- omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi (ersätter O0050H) M0029H Medicinsk vetenskap Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi O0047H Omvårdnad: Hälsa M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter O0055H Omvårdnadens grunder


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande syfte är att studenten ska fördjupa sina fysikaliska och tekniska kunskaper om bild- och funktionsdiagnostikens modaliteter och deras användning. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för lika typer av diagnostiska modaliteter inom bild- och funktionsmedicin och deras huvudsakliga användningsområden
 • jämföra huvudsakliga användningsområden för olika typer av bildgivande modaliteter
 • redogöra för och diskutera olika diagnostiska modaliteters funktion, teknik och bildgivande förmåga
 • jämföra och utvärdera olika modaliteters diagnostiska värde i förhållande till frågeställning
 • analysera och beskriva risker och säkerhetsaspekter kring olika diagnostiska modaliteter
 • reflekterar över hur modalitetens utformning är anpassade till patient och personal

Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla sin förmåga att samverka med andra och att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika undersökningar . Efter avslutad kurs ska studenten   kunna:

 • arbeta i lag med andra för att planera, genomföra och redovisa en uppgift
 • arbeta i lag med att ge respons på andras arbete muntligt och skriftligt

Kursinnehåll
I kursen behandlas tekniken bakom olika diagnostiska modaliteter. Speciellt ska funktionen och den principiella uppbyggnaden studeras. Kursen fokuserar i första hand på de vanligaste modaliteterna som finns på en röntgenavdelning som t.ex.
 • Röntgenutrustningar för konventionella undersökningar
 • Mammografi
 • Datortomografi
 • Ultraljudsapparater för diagnostik
 • Magnetisk resonans tomografi (MR)
 • Nuklearmedicin

Genomförande

Under kursen arbetar kursdeltagarna i grupp med att utveckla sina kunskaper om bild- och funktionsdiagnostikens modaliteter och deras användning. Varje grupp får ett par sjukdoms/skadeperspektiv som de använder vid studierna av de olika diagnostiska modaliteters funktion, teknik och bildgivande förmåga. Arbetena redovisas både skriftligt och muntligt med kamratrespons, som används både för att bredda och fördjupa kursdeltagarnas kunskaper. Deltagande vid seminarier och studiebesök är obligatoriskt. Andra undervisningsformer kan förekomma.

Undervisningen inom kursen diagnostiska modaliteter bedrivs hela tiden i nära samarbete med specialist inom radiologi, med syfte att införliva ett kliniskt tänkande och skapa förutsättningar för vidare studier inom området bild- och funktionsmedicin. Kursen utgör del av huvudområdet radiografi inom röntgensjuksköterskeprogrammet.


Examination
Kusen examineras genom rapportskrivning och skriftlig individuell tentamen. För godkänt på kursen krävs dessutom närvaro och aktivt deltagande vid seminarier. Alternativa examensformer kan förekomma.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter F0029T 7,5 hp

Examinator
Niklas Lehto

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Bontrager, K.L. & Lampignano, J.P. (2010). Bontrager's handbook of radiographic positioning and techniques. (7. ed.) St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
*Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby
*Hietala,S-O. &Åhlström Riklund, K.(red.)(2013). Nuklearmedicin. (2.uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor och Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor:
http://swedrad.webbsajt.nu/

Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (2006). Jacobsons Medicin och teknik. (5., [rev. och omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

*Litteratur som använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Skriftlig individuell tentamen3.0U G VG
0007Seminarium2.0U G#
0008Rapport2.5U G VG