Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi med inriktning mot interventionell radiologi 7,5 högskolepoäng

Radiography in position to interventional radiology with Clinical Practice
Grundnivå, M0056H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin
Ingår i huvudområde
Radiografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0089H Radiografi - bildgivande system och metoder M0088H Medicinsk vetenskap - fördjupad anatomi och sjukdomslära M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen M0064H Radiografi - Vetenskaplig fördjupning inom radiografi M0074H Radiografi - omvårdnad vid avancerad diagnostik Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller prov: M0085H Radiografi, grundkurs I M0086H Radiografi, grundkurs II M0067H Radiografi omvårdnadshandlingar inriktning radiografi M0066H Radiografi omvårdnadstekniker inriktning radiografi M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsräkning M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter Prov 0012 Verksamhetsförlagd utbildning i M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen skall studenten självständigt under handledning kunna utföra röntgensjuksköterskans uppgifter och medverka vid teamarbete i samband med vanligt förekommande angiografier/interventioner (IR) och administrerar läkemedel/kontrastmedel på ett för patienten säkert sätt vilket innefattar att;

 • Kunna tillämpa undersökningsmetodik samt visa på färdigheter och kunna förklara hur bildframställningen sker för säkerställande av diagnos vid vanligt förekommande IR-undersökningar.
 • Kunna beskriva bakomliggande topografisk anatomi och patologi vid vanligt förekommande IR-undersökningar.
 • Kunna tillämpa intervju-, observations- och samtalsmetodik för att bedöma, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående i samband med IR-undersökningar.
 • Kunna redogöra för aktuella läkemedel och kontrastmedels användningsområde, samt biverkningar, risker och kontraindikationer vid IR-undersökningar.
 • Kunna diskutera strålskyddsåtgärder och arbeta efter principerna för aseptik och sterilitet och beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med IR-undersökningar.
 • Kunna visa ett professionellt förhållningssätt, samt utvärdera sin förmåga att utföra IR-undersökningar och identifiera egna förbättringsområden.
 • Kunna beskriva de olika arbetsuppgifterna vid IR-undersökningar och kunna samverka med den personal som deltar.
 • Kunna redogöra för och tillämpa aktuella lagar, författningar och lokala riktlinjer som gäller vid IR-undersökningar.
 • På ett adekvat sätt kunna omhänderta en tillsynes livlös person.

Kursinnehåll
 • Radiologisk metodik, teknik och diagnostik vid IR-undersökningar
 • Topografisk anatomi och patologi vid IR-undersökningar
 • Omvårdnad vid IR-undersökningar
 • Strålskydd vid IR-undersökningar
 • Sterilhantering, tvätta och klä sig sterilt
 • Verksamhetsförlagd utbildning vid enheter för IR
 • S-HLRGenomförande
Kursen erbjuder studenterna introducerande föreläsningar i de olika delarna för att nå kursens mål. Föreläsningarna sker dels på campus eller via distansöverbryggande teknik. Kursen innehåller obligatoriska laborationer/seminarier med fördjupningsuppgifter och patientfall. Studenterna inhämtar även kunskaper och tränas för att nå kursmålen via den verksamhetsförlagda utbildningen. Via bedömningssamtalen får studenten öva sig att kritiskt utvärdera sig själv och sitt behov av ytterligare kunskap.

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.


Examination
De praktiska delarna i kursen samt studentens yrkeskompetens examineras och bedöms genom utvärderingssamtal utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen samt via en praktisk examination. Den teoretiska delen examineras genom inlämningsuppgifter, en skriftlig individuell tentamen samt via seminarier/laborationer. Alternativa examinationsformer kan förekomma. 

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom röntgensjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd. Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 2. 

För att få göra VFU i denna kurs måste du ha godkänd VFU i närmast föregående kurs M0057H.

VFU i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU i nästkommande VFU-kurs M0065H.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av  Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. 


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0043H

Examinator
Kirsi Bohm

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L. & Lampignano, J.P. (2014). Textbook of radiographic positioning and related anatomy. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Falkenberg, M. & Delle, M. (red.) (2014). Endovaskulär intervention: en praktisk
vägledning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Svenska rådet för hjärt- lungräddning (Senaste uppl.) S-HLR vuxen/barn för sjukvårdspersonal. Kursbok med webbutbildning. Stockholm: Svenska rådet för hjärt- lungräddning.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0008S-HLR för sjukvårdspersonalU G#0.50ObligatoriskV13
0013Verksamhetsförlagd utbildningU G#3.50ObligatoriskH19
0014SeminariumU G#1.50ObligatoriskH19
0015Skriftlig individuell tentamenU G VG *2.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-11-04