KURSPLAN

Komplettering från högskoleingenjörsmatematik till civilingenjörsmatematik 7,5 högskolepoäng

Complementary Course from BSc-level of Mathematics to MSc-level of Mathematics
Grundnivå, M0056M
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Niklas Lehto, HUL, TVM 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Baskurserna för högskoleingenjörsstudenter, dvs M0050M/M0038M, M0051M/M0043M samt M0052M/M0039M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall den studerande
  • ha kunskaper i och vara förtrogen med de centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer som krävs för att självständigt kunna arbeta som civilingenjör
  • ha uppnått målen för M0047M, M0048M samt M0049M.
  • ha utvecklat sin förmåga till kritisk granskning, planering och matematisk modellering
  • kunna använda matematiken som ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi samt i yrkeslivet.

Kursinnehåll
Induktionsbevis. Matematisk modellering för optimering. Riemann-integralen, ytareor för rotationskroppar, kurvor på parameterform. Variation av konstanterna i differentialekvationer. Eulers differentialekvation.

Linjära avbildningar och standardmatriser. Vektorrum, underrum och baser. Diagonalisering, ortogonal projektion, minsta kvadratmetoden, kvadratiska former.


Genomförande
Undervisningen kan bedrivas i lektionsform, eller via självstudier med handledning, beroende på antalet studenter som följer kursen.

 


Examination
Kursen examineras vanligtvis via skriftlig tentamen. Alternativa examinationsformer kan förekomma

Övrigt
Denna kurs, tillsammans med baskurserna i matematik för högskoleingenjörer, dvs M0050M/M0038M, M0051M/M0043M och M0052M/M0039M, räknas likvärdigt med matematik-baskurserna för civilingenjörer, dvs M0047M, M0048M och M0049M.

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lay D: Linear algebra and its applications. Addison-Wesley, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 57.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.