KURSPLAN

Radiografi - Vetenskaplig fördjupning inom radiografi 7,5 högskolepoäng

Scientific specialization in radiography
Grundnivå, M0064H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin
Ingår i huvudområde
Radiografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0088H Medicinsk vetenskap - Fördjupad anatomi och sjukdomslära M0089H Radiografi - Bildgivande system och metoder M0085H Radiografi Grundkurs I M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0086H Radiografi Grundkurs II M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0067H Omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0066H Omvårdnadstekniker med inriktning mot radiografi M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 • Beskriva och förklara forskningsprocessen inklusive datainsamlingsmetoder och analysmetoder med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats
 • Systematiskt söka litteratur och formulera en relevant frågeställning
 • Tillämpa relevanta statistiska analysmetoder
 • Reflektera över radiografi som vetenskap i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, dess vetenskapliga grund och förhållande till röntgensjuksköterskans profession.
 • Motivera forskningsetiska principer och identifiera forskningsetiska frågor i fo

Kursinnehåll
 • Vetenskapsteori
 • Den kvalitativa och kvantitativa forskningsprocessen
 • Kvantitativa och kvalitativa  forskningsmetoder för datainsamling och bearbetning,
 • Excel-baserad  uppgift inom statistik
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk artikelgranskning
 • Evidensbaserad radiografi
 • Forskningsetik

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, laborationer, studieuppgifter och seminarier inför examensarbetet. Fokus är på metoder inom radiografi som innefattar beskrivning av huvudområdet, relevanta vetenskapliga artiklar och sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examination
Tentamen i grundläggande statistik. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar samt forskningsmetoder redovisas skriftligt och i seminarium. För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända. Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Ulrica Strömbäck

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ejlertsson, G. (2019). Statistik för hälsovetenskaperna. (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur AB.
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0012Obligatoriska uppgifterU G VG *6.00ObligatoriskH18
0013SeminariumU G#1.50ObligatoriskH18