Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi - fördjupad anatomi, projektionslära och tillämpningar 7,5 Högskolepoäng

Radiography in-depth studies in anatomy, projectional radiography with applications
Grundnivå, M0069H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0070H/M0052H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning M0066H/O0051H Radiografi- omvårdnadstekniker med inriktning radiografi M0067H/O0050H Radiografi- omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi M0029H Medicinsk vetenskap Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi O0047H Omvårdnad: Hälsa M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter O0055H Omvårdnadens grunder


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha goda anatomiska kunskaper samt kunna utföra enklare röntgenundersökningar på ett patientsäkert sätt, vilket innebär att studenten ska kunna:
 • Visa förmåga att förstå och tolka en röntgenremiss samt omsätta den kliniska informationen till patienten i samband med bildtagning
 • Beskriva projektioner och bildkriterier vid konventionella enklare röntgenundersökningar
 • Beskriva hur olika exponeringsparametrar påverkar bildkvalitén
 • Tillämpa grundläggande strålskydd i klinisk miljö
 • Redogöra för kroppens topografiska anatomi
 • Beskriva kroppens plan, rörelser, riktningar och lägen
 • Samverka i praktiska moment samt reflektera över egna förmågor och färdigheter

Kursinnehåll
 •  Remisshantering
 •  Projektionslära och bildkriterier
 •  Exponeringsparametrars inverkan på bildkvaliteten
 • Handledda laborationer gällande röntgenundersökningar
 • Strålskydd
 • Topografisk och fördjupad anatomi i förhållande till undersökningsteknik
 • Kroppens plan, rörelser, riktningar och lägen

Genomförande
Kursen erbjuder studenterna introducerande föreläsningar i de olika delarna för att nå kursens mål. Föreläsningarna sker på campus eller via distansöverbryggande teknik. Under kursen arbetar studenterna både individuellt och i grupper för att utveckla sina kunskaper genom laboration med röntgenrör samt röntgenbilder. Detta resulterar i en metodbok där studenterna skriftligt ska redovisa maskinella parametrar, kriterier för bilder, hur projektionerna är tagna, placering av patient samt strålskydd. Färdigheterna övas och examineras genom patientfall. Kursen innehåller obligatoriska laborationer och seminarier.

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.


Examination
Skriftlig individuell tentamen som innefattar fördjupad anatomi inklusive termer och begrepp. Färdigheterna examineras och bedöms genom laborationer, inlämningsuppgifter och seminarium. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå i röntgensjuksköterskeprogrammet. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Denna kurs skall vara godkänd innan du kan antas till termin 6, kurs M0063H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperiod 4, dvs närmast föregående läsperiod.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0069H motsvarar O0068H.

Examinator
Sara Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0069H motsvarar kursen O0068H

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L. & Lampignano, J.P. (2014). Textbook of radiographic positioning and related anatomy. (8th ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Lindskog, B.I. & Andrén-Sandberg, Å. (2008). Medicinsk terminologi. (5., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts Akademiska.
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber.
Vigué, J. & Martín Orte, E. (2012). Atlas över människokroppen. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laborationer1.5U G#
0003Skriftlig tentamen3.0U G VG
0005Inlämningsuppgift1.5U G#
0006Seminarium1.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15