Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning 7,5 högskolepoäng

General Pharmacology,contrast agents and pharmaceutical calculation
Grundnivå, M0070H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi, M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0085H Radiografi, grundkurs I M0086H Radiografi, grundkurs II


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Förklara och förstå principer inom allmän farmakologi
  • Utföra läkemedelsberäkning på ett patientsäkert sätt
  • Förklara innebörden av de författningar som styr läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvård samt kunna tillämpa dessa både teoretiskt och praktiskt
  • Tillämpa praktisk läkemedelshantering
  • Beskriva de olika kontrastmedlens användningsområden och kontrastmedelsbiverkningar 

Kursinnehåll

  • Allmän farmakologi, administrationssätt, läkemedelsformer, farmakodynamik, farmakokinetik
  • Kontrastmedels användningsområden, indikationer, kontraindikationer och biverkningar
  • Läkemedelslagstiftning
  • Praktisk läkemedelshantering
  • Läkemedelsberäkning: Dimensionsanalys, enhetsbyten, ekvationslösning, procentomvandlingar och beräkning vid spädningar.

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, gruppdiskussioner, laboration, seminarier samt tentamen. Läkemedelshantering studeras och tränas i samband med VFU i parallellkursen. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laboration och seminarier är obligatoriskt. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.

Examination
Kursens mål examineras och bedöms genom inlämningsuppgifter (individuella och/eller i grupp), laboration, seminarium och tentamen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

 Övrigt
Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till kursen Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen
Alla examinationsmoment ska vara klara senast i samband med läsperiod 4, dvs närmast föregående läsperiod

Övergångsbestämmelser
Kusen ersätter/motsvarar M0052H

Examinator
Sara Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0070H motsvarar kursen M0052H

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (senaste upplaga). Radiologi. Lund: Studentlitteratur.
Heise Löwgren, C. (red.) (senaste upplaga). Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplaga). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur & kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J. & Hasselström, J. (senaste upplaga). Illustrerad farmakologi. 1, Principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & kultur.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i kursrummet.


Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig individuell tentamen läkemedelsräkningU G#1.50ObligatoriskH12
0005Skriftlig individuell tentamen allmän farmakologiU G VG *2.50ObligatoriskH18
0006Skriftlig individuell tentamen kontrastmedelU G VG *2.00ObligatoriskH18
0007Rapport och seminarium i läkemedelshanteringU G#1.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18