KURSPLAN

Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning 7,5 högskolepoäng

General Pharmacology,contrast agents and pharmaceutical calculation
Grundnivå, M0070H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi, M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0085H Radiografi, grundkurs I M0086H Radiografi, grundkurs II


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Förklara och förstå principer inom allmän farmakologi
  • Utföra läkemedelsberäkning på ett patientsäkert sätt
  • Förklara innebörden av de författningar som styr läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvård samt kunna tillämpa dessa både teoretiskt och praktiskt
  • Tillämpa praktisk läkemedelshantering
  • Beskriva de olika kontrastmedlens användningsområden och kontrastmedelsbiverkningar 

Kursinnehåll

  • Allmän farmakologi, administrationssätt, läkemedelsformer, farmakodynamik, farmakokinetik
  • Kontrastmedels användningsområden, indikationer, kontraindikationer och biverkningar
  • Läkemedelslagstiftning
  • Praktisk läkemedelshantering
  • Läkemedelsberäkning: Dimensionsanalys, enhetsbyten, ekvationslösning, procentomvandlingar och beräkning vid spädningar.

Genomförande
Föreläsningar, individuella studier, grupparbeten samt seminarier. Läkemedelshantering studeras och tränas i samband med VFU i parallellkursen. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.

Examination
Skriftlig individuell tentamen och praktiska moment i seminarieformÖvrigt
Denna kurs ges på grundnivå. Studiehandledning finns i webbaserat kursrum. 

Denna kurs skall vara godkänd innan du kan antas till kursen M0057H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperiod 4. dvs närmast föregående läsperiod


Övergångsbestämmelser
Kusen ersätter/motsvarar M0052H

Examinator
Sara Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0070H motsvarar kursen M0052H

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. Lund: Studentlitteratur.
Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur & kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J. & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi. 1, Principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & kultur.
Raadu, G. (senaste upplaga) Författningshandbok. Stockholm: Libers förlag. www.socialstyrelsen.se/SOSFS Lagar och författningar finns även på nätet.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig individuell tentamen läkemedelsräkningU G#1.50ObligatoriskH12
0005Skriftlig individuell tentamen allmän farmakologiU G VG *2.50ObligatoriskH18
0006Skriftlig individuell tentamen kontrastmedelU G VG *2.00ObligatoriskH18
0007Rapport och seminarium i läkemedelshanteringU G#1.50ObligatoriskH18