Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap, Traumatologi och akutsjukvård 7,5 högskolepoäng

Medical Science Traumatology and emergency care
Grundnivå, M0075H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0073H Medicinsk vetenskap, Medicinska och kirurgiska sjukdomar O0006H Omvårdnad, Omvårdnad inom äldrevård O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd O0022H Omvårdnad, Omvårdnadshandlingar primärvård/O0029H Omvårdnad, Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos för de sjukdomar som ingår i kursen
 • observera, bedöma och åtgärda livshotande tillstånd inom sjuksköterskans ansvarsområde
 • redogöra för sjuksköterskans insats vid en katastrofsituation
 • tillämpa praktiska och teoretiska kunskaper vid medicinsk simulering, S-HLR och Barn-HLR
Dessa kunskaper är en förutsättning för att kunna ge en trygg och patientsäker omvårdnad i er kommande profession som sjuksköterskor.

Kursinnehåll
 • Akutsjukvård
 • Akut sjuka barn
 • Katastrofmedicin
 • Nefrologi
 • Obstetrik/Gynekologi
 • Ortopedi
 • Reumatologi
 • Traumatologi
 • Urologi
 • Medicinsk simulering
 • S-HLR
 • Barn-HLR

Genomförande
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot sjuksköterskeprofessionen. Lärandet bygger på egna studier och studier i grupp av litteratur med reflektioner över innehållet. Som stöd för de egna studierna finns föreläsningar och instuderingsmaterial. Det inlästa materialet kommer att fördjupas genom medicinsk simulering, seminarier och workshops. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar i kursens studiehandledning.

Examination
En del av innehållet examineras i form av skriftlig individuell tentamen och en del i form av hemtentamen, seminarier och medicinsk simulering. De skriftliga tentamensfrågorna formuleras på ett sådant sätt att studentens förmåga att tillämpa sina kunskaper i vårdsituationer efterfrågas. Kriterier för betyg finns att läsa i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0075H ersätter kursen M0040H.

Examinator
Johanna Sundbaum

Övergångsbestämmelser
Kursen M0075H motsvarar kursen M0040H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Senaste upplagan av följande böcker:

* Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. (5., [rev. och uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber.
Borgfeldt, C., Sjöblom, I., Strevens, H. & Wangel, A. (2019). Obstetrik och gynekologi: för sjuksköterskor. (Femte upplagan). Lund: Studentlitteratur.
* Grefberg, N. (red.) (2013). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. (5., [rev.] uppl.) Stockholm: Liber.
* Nordeng, H., Nordeng, H. & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016). S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal: kursbok med webbutbildning ; S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning. Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning.
*Wikström, J. (2018). Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002SeminariumU G#0.50ObligatoriskH14
0003Medicinsk simuleringU G#0.50ObligatoriskH14
0004Hemuppgift KatastrofmedicinU G#0.50ObligatoriskH14
0006Skriftlig tentamenU G VG *4.50ObligatoriskH15
0007Digital tentamen i obstetrik, gynekologi och urologiU G#0.50ObligatoriskH15
0008Barn-HLRU G#0.50ObligatoriskH15
0009S-HLRU G#0.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14