Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi I med inriktning mot fysioterapi 7,5 högskolepoäng

Medical Science Anatomy/Physiology I in position to Physiotherapy
Grundnivå, M0080H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
  1. Redogöra för grundläggande anatomiska begrepp.
  2. Redogöra för den humana rörelseapparatens anatomi. 
  3. Redogöra för den humana eukaryota cellens funktion 
  4. Redogöra för nervcellen och nervsystemets anatomi - fysiologi samt kunna undersöka enklare senreflexer. 
  5. Redogöra för olika typer av vävnader, dess mognad samt åldrande.

Kursinnehåll
  • Latinsk nomenklatur  
  • Rörelseapparatens anatomi   
  • Laboration om rörelseapparaten   
  • Celler och vävnad anatomi och fysiologi   
  • Nervsystemet anatomi och fysiologi

Genomförande
Formerna för undervisning är individuellt arbete i form av inläsning av litteratur och arbetsmaterial, föreläsningar, samverkan i grupp och laborativa inslag. Studenterna skall kunna använda den förvärvade kunskapen med sikte på sin kommande yrkesroll som fysioterapeuter  tex genom att  kunna identifiera anatomiska strukturer och undersöka enklare senreflexer

Examination
Kursens mål examineras dels genom en praktisk examination och genom skriftlig individuell examen av delmomenten.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar M0024H.

Examinator
Johanna Sundbaum

Övergångsbestämmelser
Kursen M0080H motsvarar kursen M0024H

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bojsen-Møller, F. (2000 eller senare). Rörelseapparatens anatomi. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Feneis, H., & Dauber, W. (2006 eller senare). Anatomisk bildordbok. (5., utökade uppl.) Stockholm: Liber.
Lännergren, J., Westerblad, H., Ulfendahl, M. & Lundeberg, T. (2012). Fysiologi. (5., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Arbetsmaterial tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamen cell och vävnadU G VG *1.00ObligatoriskH14
0002Skriftlig tentamen neuroanatomi o neurofysiologiU G VG *3.00ObligatoriskH14
0003Skriftlig tentamen rörelseapparatenU G VG *3.50ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18