Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi - Nuklearmedicin 7,5 högskolepoäng

Nuclear medicine
Grundnivå, M0083H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin
Ingår i huvudområde
Radiografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0089H Radiografi - bildgivande system och metoder M0088H Medicinsk vetenskap - fördjupad anatomi och sjukdomslära M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen M0064H Radiografi - Vetenskaplig fördjupning inom radiografi M0074H Radiografi - omvårdnad vid avancerad diagnostik Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller prov: M0085H Radiografi, grundkurs I M0086H Radiografi, grundkurs II M0067H Radiografi omvårdnadshandlingar inriktning radiografi M0066H Radiografi omvårdnadstekniker inriktning radiografi M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsräkning M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter Prov 0012 Verksamhetsförlagd utbildning i M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge en grundläggande kunskap i området nuklearmedicin, dess olika tillämpningar och användningsområden. Efter kursen skall studenten kunna:
 • Beskriva de vanligt förekommande nuklearmedicinska undersökningarna och diskutera olika differentialdiagnostiska utredningsmöjligheter
 • Exemplifiera behandlingsmetoder kopplade till området
 • Förklara den huvudsakliga fysikaliska bakgrunden för den nuklearmedicinska tekniken, samt tillämpa strålskyddsåtgärder och beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med nuklearmedicinska undersökningar
 • Exemplifiera och beskriva olika metoder inom nuklearmedicin
 • Beskriva undersökningsmetodik och kunna förklara hur bildframställningen sker för säkerställande av diagnos vid vanligt förekommande nuklearmedicinska undersökningar
 • Beskriva bakomliggande topografisk anatomi och patologi vid vanligt förekommande undersökningar
 • Tillämpa intervju-, observations- och samtalsmetodik för att bedöma, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående i samband med nuklearmedicinska undersökningar
 • Beskriva de olika arbetsuppgifterna vid nuklearmedicinska undersökningar och samverka med den personal som deltar
 • Redogöra för och tillämpa aktuella lagar, författningar och lokala riktlinjer som gäller vid nuklearmedicinska undersökningar

Kursinnehåll
 • Grunder för isotoper
 • Undersökningsteknik och metoder inom nuklearmedicin
 • Strålskydd inom nuklearmedicin
 • Olika användningsområden för nuklearmedicinska undersökningar
 • Isotophantering "hotlab"
 • Bildhantering inom nuklearmedicin
 • Jämförelse av den diagnostiska nyttan av nuklearmedicinska undersökningar jämfört med alternativa diagnostiska metoder
 • Verksamhetsförlagd utbildning vid enheter för nuklearmedicin

Genomförande
Kursen erbjuder studenterna introducerande föreläsningar i de olika delarna för att nå kursens mål. Föreläsningarna sker dels på campus eller via distansöverbryggande teknik. Kursen innehåller obligatoriska laborationer/seminarier med fördjupningsuppgifter och patientfall. Studenterna inhämtar även kunskaper och tränas för att nå kursmålen via den verksamhetsförlagda utbildningen. Via bedömningssamtalen får studenten öva sig att kritiskt utvärdera sig själv och sitt behov av ytterligare kunskap.

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.


Examination
Den teoretiska delen examineras dels genomen skriftlig individuell tentamen i slutet på kursen samt genom en fördjupningsuppgift som presenteras i seminarieform. Den praktiska delen examineras i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen. Dessa moment är obligatoriska. Alternativa examinationsformer kan förekomma.
Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom röntgensjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd. Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 2. 

För att få göra VFU i denna kurs måste du ha godkänd VFU i närmast föregående kurs M0057H.

VFU i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU i nästkommande VFU-kurs M0065H.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av  Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. 


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0062H

Examinator
Johan Kruse

Övergångsbestämmelser
Kursen M0083H motsvarar kursen M0062H

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L. & Lampignano, J.P. (2014). Textbook of radiographic positioning and related anatomy. (7. ed.) St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Hietala, S. (red.). (1998). Nuklearmedicin. Lund: Studentlitteratur

Kompetensbeskrivning och yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor:
http://swedrad.webbsajt.nu/


Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminariumU G#2.00ObligatoriskH15
0002Skriftlig tentamenU G VG *4.00ObligatoriskH15
0003Verksamhetsförlagd utbildning nuklearmedicinU G#1.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Reviderad
av HUL HLV 2019-02-26