KURSPLAN

Radiografi, vetenskaplig teori och metod I 7,5 högskolepoäng

Radiography, Science and research methods I
Grundnivå, M0102H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0085H Radiografi, grundkurs I M0098H/M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och fysiologi inriktning radiologi M0096H Sjukdomslära I inriktning radiografi M0097H Radiografi II


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
 • beskriva forskningsprocessen
 • beskriva sambandet mellan forskningsfråga och vetenskaplig metod
 • kunna exemplifiera vad som kännetecknar en vetenskaplig text
 • identifiera en vetenskaplig frågeställning inom radiografi i förhållande till kvalitativ respektive kvantitativ studiedesign
 • tillämpa principer för ett akademiskt skrivande avseende språk, skrivregler och referenshantering
 • beskriva forskningsetiska principer och reflektera kritiskt över dess betydelse
 • värdera och bedöma forskningsstudiers kvalitet
 • systematiskt genomföra litteratursökning
 • identifiera och värdera egna behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin vetenskapliga kompetens

Kursinnehåll
 • Forskningsprocess
 • Kvantitativ metod
 • Statistik
 • Kvalitativ metod
 • Kvalitetsgranskning
 • Forskningsetik
 • Akademiskt skrivande
 • Litteratursökning

Genomförande
Kursens moment genomförs med integrerade arbetsformer som stödjer studentens förståelse, djupinlärning och självständighet, vilket sker genom kunskapssökning, problemlösning och kritisk reflektion med utgång från kursens mål. Studentens lärande stöds av föreläsningar, egna studier, studieuppgifter enskilt och i grupp samt seminarium.

Deltagande och genomförande av laborationer, seminarium och studieuppgifter är obligatoriskt.


Examination
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursens mål examineras med skriftlig rapport, tentamen och seminarium. Alternativa examinationsformer kan förekomma. För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla kursens delar och att samtliga obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för att antas till kurs
Radiografi med inriktning konventionell röntgen

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från vårterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Ulrica Strömbäck

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
a

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G VG2.50ObligatoriskH20
0002SeminariumU G#2.50ObligatoriskH20
0003TentamenU G VG2.50ObligatoriskH20