KURSPLAN

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 högskolepoäng

Medical Science in Emergency Care
Avancerad nivå, M7001H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs:
 • Visa fördjupade teoretiska kunskaper i topografisk anatomi, fysiologi, kardiologi  inklusive farmakologi
 • Bedöma, organisera och initiera omhändertagande av svårt sjuk/skadad person
 • Visa professionellt förhållningssätt i teamarbete
 • Utföra och organisera behandling av  en person med hjärtstopp , enligt HLR rådets riktlinjer för A-HLR
 • Kunna redogöra för kvantitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys
 • Kunna redogöra för specialistsjuksköterskans insats vid en katastrofsituation
 • Kunna redogöra för och tillämpa vårdhygieniska principer inom akutsjukvård

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande omvårdnads- och VFU-kurser och är en förutsättning för att kunna ge en trygg och patientsäker omvårdnad i kommande yrkesprofessioner.

Kursinnehåll
 • Topografisk anatomi
 • Traumatologi
 • Fysiologi
 • Kardiologi
 • Vårdhygien inom akutsjukvård
 • Farmakologi med läkemedelsberäkning
 • Akuta infektiösa tillstånd
 • Vetenskaplig metodik
 • A-HLR
 • Katastrofmedicin

Genomförande
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot kommande professionen som sjuksköterska inom akutsjukvård. Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp, föreläsningar, praktiska moment och seminarier. Olika arbetsformer stimulerar till aktivt kunskapssökande, gruppdiskussioner och reflektion. Seminarier och praktiska moment utgör obligatoriska moment. Som stöd för de egna studierna erbjuds studenterna föreläsningar via distansöverbryggande teknik. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av kursens studiehandledning.

Examination
Kursen examineras med skriftlig indivduell tentamen och seminarium och/eller hemtentamen. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i universitetets lärplattform.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter HMV054

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björk, J. (2011). Praktisk statistik för medicin och hälsa. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Dahlström, U., Nyström, F. & Jonasson, L. (red.) (2010). Kardiovaskulär medicin. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Feneis, H. & Dauber, W. (2006 eller senare). Anatomisk bildordbok. 5., utökade uppl. Stockholm: Liber.

Alt:

Netter, F. H. (2006 eller senare). Atlas of human anatomy. 6. ed. Edinburgh: Elsevier Saunders.
Lennquist, S. (red.) (2017). Traumatologi. 2. uppl. Stockholm: Liber.
Lännergren, J., Westerblad, H., Ulfendahl, M. & Lundeberg, T. (2017). Fysiologi. (Sjätte upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Nilsson, H. & Kristiansson, T. (2015). Katastrofmedicinsk beredskap: att leda sjukvård på ett särskilt sätt. (1. uppl.) Lund:Studentlitteratur.
Norlén, P. & Lindström, E. (Red.) (2014). Farmakologi. Stockholm: Liber.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016). Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen: kursbok med webbutbildning. Göteborg: Stiftelsen för HLR. http://www.hlrwebbutik.se/product/a-hlr-vuxen-kursbok/

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005A-HLR utbildning enligt de senaste riktlinjernaU G#0.50ObligatoriskH09
0010Skriftlig tentamen kardiologiU G VG *1.00ObligatoriskH14
0011Seminarium och/eller inlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH16
0013Skriftlig tentamen traumatologiU G VG *1.20ObligatoriskH16
0015Skriftlig tentamen fysiologiU G VG *2.50ObligatoriskH18
0016Skriftlig tentamen topografisk anatomiU G VG *0.80ObligatoriskH18