KURSPLAN

Processanalys 7,5 Högskolepoäng

Process Analysis
Avancerad nivå, M7004K
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kurserna S0001M Matematisk statistik, M0030M Linjär algebra och integralkalkyl samt P0003K Industriell miljö- och processteknik eller motsvarande ska ingå


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ges möjlighet att utveckla färdigheter i försöksplanering, optimering och multivariat dataanalys med tillämpningar på industriprocesser.
Efter fullgjord kurs skall eleven kunna:
• identifiera situationer då multivariat datanalys är tillämplig,
• tillämpa vanligen förekommande tekniker inom multivariat dataanalys,
• upprätta försöksplaner för faktorförsök,
• utvärdera resultat från statistiskt planerade försök,
• tolka resultat från MVA och planerade försök i processtekniska termer,
• formulera hypoteser om processresultat utifrån MVA-data.

Kursinnehåll
Kursen behandlar metoder för utvinning av information från kemiska processdata. Det innefattar experimentell design (faktorförsök, reducerade faktorförsök, blandningsdesigner), multipel linjär regression (MLR) och responsytemodeller. Inom multivariat dataanalys behandlas:
* principalkomponentanalys (PCA),
* mulitvariat diskriminantanalys (SIMCA),
* partial-least-squares-regression (PLS), tidsförskjutningar i data,
* multivariat statistisk processkontroll (MSPC) och satsvis statistisk processkontroll (BSPC).
Neuronnät tas upp som ett alternativ till PCA och PLS.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, PC-lektioner, PC-laborationer och ett stort projekt. Föreläsningarna skall ge möjlighet för eleverna att kunna planera och utföra multivariat analys samt att kunna redogöra för teoretiska begrepp. Gästföreläsning från industrin visar på användningen av MVA inom processindustrin. PC-lektionerna ägnas åt att träna beräkningsprocedurer och tekniker. PC-laborationerna utförs gruppvis och introducerar inlämningsuppgifterna, som görs klara senare, och som tränar eleven att i grupp planera och utföra MVA och rapportera resultaten i tekniska sammanställningar. Projektet ägnas åt att i grupp beskriva, analysera, utvärdera, tolka, rapportera och presentera resultatet av MVA på ett processtekniskt datamaterial. Projektet avrapporteras vid två seminarietillfällen, där det första ägnas åt att inför andra grupper redogöra för datamaterialet och det planerade arbete. Det andra seminariet ägnas åt redovisning av det utförda arbetet och där det då finns en förberedd opponentgrupp. Opponentgruppen skall ha skrivit en kort utvärdering av den responderande gruppens rapport och de skall under seminariet muntligen opponera på den förelagda rapporten. Inlämningsuppgifterna och projektrapporten skall vara tekniskt, statistiskt och språkligt korrekta.

Examination
Inlämningsuppgifter, projektuppgift och seminarier är obligatoriska. Inlämningsuppgifter, seminarier, projekt och opponering bedöms med poäng inom dessa delar. Uppgifter och rapporter skall inlämnas inom föreskriven tid i annat fall sker avtrappning av max uppnåbara poäng på momentet. Den totala poängproduktionen ger totalbetyget för kursen, som ges med graderade betyg i skala 3 4 5. För betyg 3 skall eleven kunna beskriva procedurer för och utföra rutinmässiga MVA-analyser. För betyg 4 skall eleven kunna utvärdera och tolka processresultat med hjälp av multivariata tekniker och redovisa undersökningsresultat. För betyg 5 skall eleven kunna tillämpa sina kunskaper på ett nytt datamaterial, tolka, rapportera och presentera resultatet samt försvara sina slutsatser.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället. M7004K motsvarar KGM004 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Bertil Pålsson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Eriksson, L., Johansson, E., Kettaneh-Wold, N., Wikström, C. and Wold, S. Design of Experiments:
Principles and Applications. Third revised and enlarged edition. UMETRICS AB, Umeå, Sweden, 2008.
ISBN 91-973730-4-4

Extra literature provided by Mineral Processing
L. Eriksson, T.Byrne, E. Johansson, J.Trygg, and C. Wikström. Multi- and Megavariate Data Analysis Basic Principles and Applications, Third revised edition. UMETRICS AB, Umeå, Sweden, 2013. ISBN 91-973730-5-2.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Laborationer - Inlämningsuppgifter4.5TG G U 3 4 5
0002Projekt3.0TG G U 3 4 5