Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Processmineralogi 7,5 högskolepoäng

Process mineralogy
Avancerad nivå, M7007K
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kursen M0001K Fysikaliska separationmetoder ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ges möjlighet att utveckla färdigheter i processmineralogi
Efter kursen förväntas studenterna kunna:
• beskriva principerna bakom processmineralogi och de kvantitativa analysmetoder som används,
• praktiskt använda olika forsknings- och analysmetoder av betydelse för processmineralogi, t ex optisk mikroskopering, XRD, SEM, renkrossningsstudier,
• utvärdera, analysera och tolka processmineralogiska data kvantitativt
• formulera en processmineralogisk handlingsplan för olika slags processrelaterade frågeställningar.

Kursinnehåll
Kursen beskriver mineralogin hos de vanligaste malmtyperna i Sverige och dess inflytande på anrikningsprocesserna. Viktiga analysmetoder gås igenom, hur analyserna görs i praktiken, hur data hanteras och hur resultaten tolkas. Följande moment ingår:
• processmineralogiska analys- och forskningsmetoder: optisk mikroskopi, XRD, SEM, WDS,
• mineralogiska kalkyler: element-mineralomvandling, fördelning av element mellan siktfraktioner, provs densitet, mineralfraktioner,
• processhantering av partiklar; viktigaste processtegen
• karakterisering av partiklar: partikelstorlek, renmalningsgrad
• processmineralogin hos de viktigaste malmtyperna i Sverige.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, PC-lektioner, räkneövningar, obligatoriska laborationer och obligatoriska seminarier.
• Föreläsningarna skall ge möjlighet för eleverna att kunna planera och utföra processmineralogiska undersökningar samt att kunna redogöra för teoretiska begrepp.
• PC-lektioner och räkneövningar ägnas åt att träna beräkningsprocedurer och tekniker.
• Laborationerna är på analysmetoder, kalkyler och resultattolkning.
• Projekt med seminarierna ägnas åt att i grupp beskriva, analysera, utvärdera, tolka, rapportera och presentera resultatet av en processmineralogisk undersökning. Undersökningen avrapporteras vid två seminarietillfällen, där det första ägnas åt att inför andra grupper redogöra för forskningsfrågan, materialet och det planerade arbete. Det andra seminariet ägnas åt redovisning av det utförda arbetet och där det då finns en förberedd opponentgrupp. Opponentgruppen skall ha skrivit en kort utvärdering av den responderande gruppens rapport och de skall under seminariet muntligen opponera på den förelagda rapporten. Laborations- och projektrapporter skall vara tekniskt, mineralogiskt och språkligt korrekta.

Examination
Laborationer, processmineralogisk undersökning och seminarier är obligatoriska. Laborationsrapporter, projekt med seminarier, undersökningsrapport och opponering bedöms med poäng inom dessa delar. Uppgifter och rapporter skall inlämnas inom föreskriven tid i annat fall sker avtrappning av max uppnåbara poäng på momentet. Den totala poängproduktionen ger totalbetyget för kursen, som ges med graderade betyg i skala U 3 4 5.
För betyg 3 skall eleven kunna beskriva procedurer för och utföra rutinmässiga processmineralogiska delmoment.
För betyg 4 skall eleven kunna utvärdera och tolka processmineralogi med hjälp av olika analytiska tekniker och redovisa undersökningsresultat.
För betyg 5 skall eleven kunna tillämpa sina kunskaper på ett nytt processmineralogiskt material, tolka, rapportera och presentera resultatet samt försvara sina slutsatser.

Övrigt
Första lektionen är obligatorisk för alla studenter. Frånvaro beviljas av kursansvarig. Studiehandledning återfinns på LMS i aktuellt kursrum.

Examinator
Yousef Ghorbani

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendiematerial tillhandahålles av Mineralteknik.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationerG U 3 4 53.50ObligatoriskV13
0004ProjektG U 3 4 54.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11