KURSPLAN

Medicinsk vetenskap farmakologi och förskrivningsrätt 7,5 högskolepoäng

Pharmacology for nurses with special regards to Prescription
Avancerad nivå, M7010H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2009-08-04

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-11-19

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

M7012H Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp M7008H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre, 7,5 hp M7007H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot barn och ungdom, 7,5 hp O7055H Omvårdnad, Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten utifrån ett vetenskapligt, reflektivt och kritiskt förhållningssätt ha förvärvat fördjupade kunskaper i farmakologi, diabetes-, stomi-, inkontinensvård samt smärta och smärtbehandling. Studenten ska efter avslutad kurs:
  • Inhämtat fördjupade kunskaper för att självständigt kunna bedöma behov och förskriva läkemedel med utgångspunkt i indikationslistan enligt gällande författningar.
  • Inhämtat fördjupade kunskaper om läkemedels egenskaper, användning, ordination och biverkan.
  • Kunna förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar utifrån gällande bestämmelser i enlighet med gällande författningar.

Dessa kunskaper är nödvändiga för att säkerställa en trygg och säker läkemedelsförskrivning i den kommande yrkesprofessionen som distriktssköterska och för att hos Socialstyrelsen kunna ansöka om förskrivningsrätt av läkemedel och hjälpmedel.

Kursinnehåll
  • Allmän farmakologi
  • Speciell farmakologi
  • Diabetes- och stomivård
  • Inkontinensvård
  • Smärta och smärtbehandling

Genomförande
För att nå kunskapsmålen skall studenten självständigt och genom gruppsamverkan samt med stöd av litteraturen studera enligt de anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för litteratur studierna erbjuds studenten föreläsnings material via Canvas. Därtill erbjuds studenter övergripande föreläsningar via distansöverbryggande teknik.   Studie materialet fördjupas genom seminarier, föreläsningar och diskussioner med specialister inom olika områden. Seminarier är obligatoriska. Enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma.

Examination
För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Skriftlig individuell tentamen
  • Seminarium där studenten visar på inhämtade faktakunskaper, muntligt kan presentera uppgiften, aktivt deltar i diskussionerna, visar förmåga att förstå och kritiskt reflektera över presenterat innehåll. Skriftlig rapport förekommer i delar av seminarieuppgifterna.
  • Skriftliga uppgifter

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Genomgången kurs innebär att studenten deltagit i kursens obligatoriska moment samt genomfört examination. Frånvaro vid obligatoriska moment skall återtas efter diskussion med kursansvarig. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0008H

Examinator
Katarina Leijon Sundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Agardh, C-D., Berne, C., & Östman, J. (2005 eller senare). Diabetes. Stockholm: Liber AB.
FASS: www.fass.se
Läkemedelsboken (senaste upplagan). Läkemedelsverket. www.lakemedelsboken.se
Simonsen,T.& Aarbakke, J. (2001 eller senare). Illustrerad farmakologi, 1, principer och tillämpningar. Stockholm: Natur och Kultur.
Simonsen,T., Aarbakke, J., Hasselström, J., Nordlund, H. & Lyså, R. (2004 eller senare). Illustrerad farmakologi, 2, sjukdomar och behandlingar. Stockholm: Natur och Kultur.
Raadu, G., (red.) (2010 eller senare) Författningshandbok för personal inom hälso-och sjukvården). Stockholm: Liber AB.
Werner, Mads & Strong, Peter. (2003 eller senare). Smärta och smärtbehandling. Liber

Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Skriftlig tentamen allmän farmakologiU G VG2.50ObligatoriskH10
0007Skriftlig tentamen speciell farmakologiU G VG1.70ObligatoriskH10
0012Skriftlig rapport - smärta och smärtbehandlingU G#0.80ObligatoriskH16
0013Seminarium med rapport - diabetesvård - förskrivningU G#1.00ObligatoriskH16
0014Skriftlig rapport inkontinensvård - förskrivningU G#1.00ObligatoriskH16
0015Seminarium - stomiU G#0.50ObligatoriskH16