Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Folkhälsa och folkhälsoarbete 7,5 högskolepoäng

Public Health Science: In Primary Health Nursing
Avancerad nivå, M7012H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Folkhälsovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Folkhälsovetenskap

Behörighet

Högskoleutbildning med minst 90 hp i huvudämnet omvårdnad


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:

  • förklara och beskriva övergripande bestämningsfaktorer för hälsans och folkhälsans fördelning
  • reflektera över och analysera vetenskapliga samband inom folkhälso- området med fokus på epidemiologiska frågeställningar
  • identifiera och värdera etiska ställningstaganden inom folkhälsoarbetet
  • analysera och tillämpa sina yrkesspecifika kunskaper utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv
  • planera folkhälsoarbete och argumentera för insatser/interventioner med tydlig teoretisk anknytning
  • beskriva och teoretiskt tillämpa motiverande samtalsteknik, MI

Kursinnehåll

Epidemiologi
Prevention
Hälsopromotion
Hälsorisker
Etik ur ett folkhälsoperspektiv
Bestämningsfaktorer för hälsa och ohälsa som:
- kön
- ålder
- social klass
- kultur


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten skall aktivt söka kunskap och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, enskilda studier, gruppuppgifter och seminarier. Närvaro är obligatorisk vid introduktion, redovisningar, seminarier och examinationer. Föreläsningarna ges på campus och via distansöverbryggande teknik.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

  • digital individuell tentamen
  • muntlig och skriftlig presentation av inlämningsuppgift och fördjupningsarbete
  • seminarium

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen M7012 motsvarar kursen A7007H.

Examinator
Åsa Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen M7012H motsvarar kursen A7007H

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, I. (senaste upplagan). Epidemiologi för hälsovetare: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Henricsson, Maria (red). (senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod. Från idè till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur
Holm Ivarsson, B. (senaste upplagan). MI Motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården: tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin. Stockholm: Gothia
Larsson, C., Murdaugh, C.L., Parsons, M.A., & Pender, N.J. (senaste upplagan). Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur
Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (senaste upplagan). Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber.

Artiklar och lagtexter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Fördjupningsuppgift m. Kvantitativ metodikU G VG *3.50ObligatoriskH12
0005Digital individuell tentamenU G VG *2.00ObligatoriskH16
0006SeminariumU G#2.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-12

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-06-08