Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vetenskaplig metod T 7,5 högskolepoäng

Research Methodology
Avancerad nivå, M7012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell marknadsföring
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Kursen förutsätter förkunskaper och färdigheter inom ekonomistyrning, marknadsföring, organisation, kvalitetsutveckling och logistik motsvarande målen för kurserna Ekonomistyrning (R0001N) 7,5 hp, Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi (R0005N) 7,5 hp/alternativt Industriell ekonomi med hållbarhetsperspektiv (G0010N) 7,5 hp, Marknadsföring, grundkurs (M0004N) 7,5 hp, Ledning och organisation av affärsverksamhet (E0006N) 7,5 hp, Kvalitetsutveckling, grundkurs (K0001N) 7,5 hp, Logistik 1 (T0002N) 7,5 hp och Operations Management (T0008N) 7,5 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenterna ska utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metod på affärs- och management problem.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • förklara och använda centrala begrepp som används vid tillämpning av vetenskaplig metod på affärs- och management problem
  • utveckla en skriftlig ”research proposal” med en problemställning inom affärs- och managementområdet genom att logiskt och relevant hantera såväl teori som metod
  • muntligt presentera och försvara sin utvecklade ”research proposal”
  • analysera och opponera på en skriftlig ”research proposal” med problemställning inom affärs- och management området

Kursinnehåll
Kursens föreläsningar behandlar grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, olika undersökningsmetoder samt forskningsprocessen med planering, genomförande och rapportering av ett vetenskapligt arbete. I kursen ingår att tillämpa vetenskaplig metod på valda problem och att vid seminarier presentera och försvara egna lösningar och att kritiskt granska och opponera på andra studenters tillämpningar.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar/lektioner, seminarier och gruppuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I skriftligt prov examineras förmågorna att:
  • förklara och använda centrala begrepp som används vid tillämpning av vetenskaplig metod på affärs- och management problem

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
  • utveckla en skriftlig ”research proposal” med en problemställning inom affärs- och managementområdet genom att logiskt och relevant hantera såväl teori som metod
  • muntligt presentera och försvara sin utvecklade ”research proposal”
  • analysera och opponera på en skriftlig ”research proposal” med problemställning inom affärs- och management området

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med IEF332, IEM336, IEM510, G0002N, G0006N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Ossi Pesämaa

Övergångsbestämmelser
Kursen M7012N motsvarar kursen IEM037

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Matthew David, Carole D. Sutton. Samhällsvetenskaplig metod. ISBN 978-91-44-09995-8.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska prov och uppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17