Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Integrerad konstruktion och produktion 7,5 högskolepoäng

Integrated Engineering Design and Production
Avancerad nivå, M7013T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

MTM116/M0010T Datorstödd konstruktion och T0015T Projektkurs B eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs kunna:

1. Kunskap och förståelse

 • redogöra för vilken typ av information som skapas i de vanligaste typerna av datorbaserade ingenjörsprogramvarorna (CAD/CAM/CAE) som används i produktframtagningsprocessen
 • redogöra för hur informationen kan överföras mellan programvarorna och hur dessa program kan samverka

2. Färdighet och förmåga

 • överföra information mellan programvaror i de olika disciplinerna
 • lösa enklare problem inom de olika disciplinerna
 • identifiera och redogöra för informationen i filerna som utväxlas mellan de olika programvarorna
 • identifiera och lösa problem som uppstår vid informationsutbyte mellan programvaror

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera behovet av ny kunskap inom datorstödd maskinkonstruktion och tillgodogöra sig sådan kunskap
 • identifiera och förklara problem som uppstår vid informationsutbyte mellan programvaror i produktframtagningsprocessen
 • reflektera över de tekniska utmaningarna och möjligheterna avseende integrationen av datorverktyg för produktframtagning

 


Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge god kunskap i hur olika programvaror samverkar i produktutvecklingsprocessen. I varje moment ingår en praktisk övningsuppgift som belyser möjligheter och svårigheter. De olika momenten tillämpas på utveckling av en digital produktmodell som följer produkten från konstruktion och beräkning till tillverkning. De olika områdena som behandlas är:
 • Tillverkningsinformation i solidmodeller – PMI
 • Utbyte av data mellan olika CAD-system genom STEP, IGES och JT
 • Reverse engineering
 • CAM-beredning och -simulering
 • Offline-programmering av produktionsrobotar
 • Stelkroppsdynamik och ergonomisimulering
 • FEA för funktions- och tillverkningssimulering
 • Kollaborativ produktutveckling

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar och datorövningar samt en skriftlig hemuppgift. Stor vikt läggs på analys och syntes vid redovisning av datorövningar och i hemuppgiften.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd skriftlig hemuppgift.

Övrigt
Kursen ersätter MTM153, MPR052 och MPR059. Kursen kan ej ingå i en examen tillsammans med MTM153, MPR052 och MPR059.

Examinator
Peter Jeppsson

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelas under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska inlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskV07
0003Skriftlig hemuppgiftU G#3.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-03-12

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17