Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre 7,5 högskolepoäng

Medical Science: Pathophysiology in position to adults and old people
Avancerad nivå, M7014H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämne (SCB)
Medicin

Behörighet

Sjuksköterskeutbildning om 180hp eller motsvarande


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
 • Inhämtat fördjupade kunskaper i etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling av de vanligaste somatiska och psykiska sjukdomarna som aktualiseras inom primärvården.
 • Kunna diagnostisera de sjukdomstillstånd som finns beskrivna i SOSFS 2001:16, för att kunna förskriva läkemedel på ett patientsäkert sätt.
 • Veta sin egen och andras yrkesprofessioners roll i händelse av katastrofmedicinskt larm.
 • Inhämtat fördjupade kunskaper i kvantitativa forskningsmetoder

Kursinnehåll
Somatiska och psykiatriska sjukdomar hos vuxna och äldre speciellt:
 • Hudsjukdomar 
 • Gynekologiska sjukdomar 
 • Munhålan och svalgets sjukdomar 
 • Ögon- öron- näs- och halssjukdomar 
 • Urologi 
 • Katastrofmedicin 
 • Kvantitativa metoder

Genomförande
För att nå kunskapsmålen skall studenten självständigt och genom gruppsamverkan samt med stöd av litteraturen studera enligt de anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för litteraturstudierna erbjuds studenten föreläsningsmaterial via Fronter. Därtill erbjuds studenten övergripande föreläsningar på Campus Luleå och via distansöverbryggande teknik.

Examination
För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinations moment:
 • Skriftlig tentamen, bland annat i form av primärvårds relaterade fallbeskrivningar
 • Skriftlig tentamen i psykiatri
 • Alternativa examinationsformer inom kvantitativ metod kan förekomma

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen M7014H motsvarar kursen M7008H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allgulander, C. (senaste upplagan) Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur.
Hunskår, S. & Hovelius, B. & Andersson, C. (red.). (senaste upplagan). Allmänmedicin. Lund: Studentlitteratur.
Raadu, G. (red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber AB.

Förteckning över referenslitteratur och artiklar lämnas ut vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kvantitativ metodU G#0.50ObligatoriskH19
0002Skriftlig individuell tentamen i sjukdomsläraU G VG5.50ObligatoriskH19
0003Digital individuell tentamen i psykiatriU G VG1.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-25