Hoppa till innehållet


KURSPLAN

SIRIUS - Kreativ produktframtagning 22,5 högskolepoäng

SIRIUS - Creative Product Development
Avancerad nivå, M7017T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Ins för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-12-17 att gälla från hösten 2007.

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorstödd maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Tillgodogjorda kurser omfattande 180 HP med tillräckligt djup inom ämnesområden som bedöms viktiga för produktutvecklingsprojekt. Kurser/kunskaper viktiga för produktutveckling motsvarande innehållet i M7018T, M7011T och M7028T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

  • Förstå hur strukturerad och kreativ produktframtagning genomförs inom modern tillverkande industri.
  • Ha kunskap om kreativa produktutvecklingsmetoder, datorstödd maskinkonstruktion, simulering i produktutveckling och projektledning
  • Ha kunskap om hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) inom området maskinteknik, hur dessa aspekter relaterat till samhället samt forskning som adresserar dessa utmaningar.

2. Färdighet och förmåga

  • Kunna tillämpa produktutvecklingsmetodik – från planering och behovsanalys, via konceptgenerering och konceptval till slutlig framtagning av prototyper.
  • Kunna dokumentera och reflektera över såväl sin egen som projektetteamets lärandeprocess samt kunna nyttja denna nya kunskap inom produktutvecklingsprojekt.
  • Kunna nyttja insikter om hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) vid genomförande av produktframtagningsprojekt inom maskinteknik.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förmåga att kunna värdera vilken betydelse olika hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) har vid genomförande av produktframtagningsprojekt inom maskinteknik.

Kursinnehåll
Kursen genomförs i samverkan med T7026T (Sirius – Integrerad produktionsutveckling) och M7029T (Sirius - Tillämpad produktsimulering) och innehåller utförande av produktutvecklingsprojekt från idé till färdig produkt (eller prototyp) i samarbete med industripartners i syfte att deltagarna ska få kunskap och erfarenheter i dagens och framtidens sätt att bedriva integrerad produktutveckling.

Genomförande
Inom kursen genomförs normalt 3-6 projekt med 4-12 deltagare i varje projektgrupp. Projektarbetet genomförs med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studenternas egeninhämtande av kunskap inom respektive produktutvecklingsprojekt.

Examination
Det genomförda projektarbetet presenteras i form av skrivna rapporter, individuella loggböcker, muntliga föredrag samt slutredovisning på LTU och i förekomna fall vid det medverkande industriföretaget. Dessutom genomför lärargruppen muntliga granskningsmöten samt individuella samtal vilka är betygsgrundande. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till produktutvecklingsprojektet.

Övrigt
Kommunikation: Canvas används för intern och extern kommunikation. Studior och arbetsplatser för distansöverbryggande arbete används också internt och för samarbete med industripartners.

Kunskaper rörande produktutvecklingsmetodik är viktigt. Dessutom är kunskaper i maskinkonstruktion, produktionsteknik och datorhjälpmedel för produktutveckling motsvarande innehållet i M0010T - Datorstödd konstruktion önskvärda. Kursen kräver att studenten självständigt och i grupp kan lösa problem samt planera och genomföra samtliga faser i ett produktutvecklingsprojekt som genomförs i nära samarbete med industripartners.

Kan inte ingå i en examen tillsammans med M7004T, M7029T eller T7026T

Examinator
Magnus Karlberg

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång. Vi rekommenderar nedanstående böcker som ger en översikt av både systematiska och kreativa angreppssätt inom produktutveckling. Att köpa denna litteratur är dock inte obligatoriskt.

Ulrich, K. T. and Eppinger, S. D. 1995. Product Design and Development. Boston, MA, USA:
McGraw-Hill.
Ullman, D. G. 1992. The Mechanical Design Process. New York, NY, USA: McGraw-Hill.
Kelley, T. 2001. The Art of Innovation. New York, NY, USA: Doubleday.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteG U 3 4 522.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.