KURSPLAN

SIRIUS - Kreativ produktframtagning 22,5 Högskolepoäng

SIRIUS - Creative Product Development
Avancerad nivå, M7017T
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Ins för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-12-17 att gälla från hösten 2007.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorstödd maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Tillgodogjorda kurser omfattande 180 HP med tillräckligt djup inom ämnesområden som bedöms viktiga för det produktionsutvecklingsprojekt i vilket deltagaren ämnar delta. Kurser/kunskaper viktiga för produktionsutveckling motsvarande innehållet i T7018T, T7019T, T7022T och M7028T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursdeltagaren ska förvärva, tillämpa och integrera kunskap som är central för en produktutvecklare i modern tillverkande industri. Studenterna förvärvar främst kunskap inom kreativa produktframtagningsmetoder, datorstödd maskinkonstruktion, simulering i produktutveckling samt projektledning. Kursens produktutvecklingsprojekt utförs i nära samarbete med industriföretag. Kursdeltagaren ingår i ett team som tillsammans med handledare från både företag och universitet arbetar med hela produktutvecklingskedjan från idé till färdig produkt. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna tillämpa hela produktutvecklingsmetodiken – från planering och behovsanalys, via konceptgenerering och konceptval till slutlig framtagning av prototyper. Deltagarna ska kunna dokumentera och reflektera över såväl sin egen som projektets lärandeprocess samt kunna applicera denna nya kunskap på framtida produktutvecklingsprojekt såväl som i det egna specifika projektet.

Kursinnehåll
Kursen genomförs i samverkan med T7026T (Sirius – Integrerad produktionsutveckling) och M7029T (Sirius - Tillämpad produktsimulering) och innehåller utförande av produktutvecklingsprojekt från idé till färdig produkt (eller prototyp) i samarbete med industripartners i syfte att deltagarna ska få kunskap och erfarenheter i dagens och framtidens sätt att bedriva integrerad produktutveckling.

Genomförande
Inom kursen genomförs normalt 3-6 projekt med 4-12 deltagare i varje projektgrupp. Projektarbetet genomförs med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studenternas egeninhämtande av kunskap inom respektive produktutvecklingsprojekt.

Examination
Det genomförda projektarbetet presenteras i form av skrivna rapporter, muntliga föredrag samt slutredovisning på LTU och vid det medverkande industriföretaget. Dessutom kommer lärargruppen att genomföra muntliga granskningsmöten samt individuella samtal vilka är betygsgrundande. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till produktutvecklingsprojektet.

Övrigt
Kommunikation: Canvas används för intern och extern kommunikation. Studior och arbetsplatser för distansöverbryggande arbete används också internt och för samarbete med industripartners.

Kunskaper rörande produktutvecklingsmetodik är viktigt. Dessutom är kunskaper i maskinkonstruktion, produktionsteknik och datorhjälpmedel för produktutveckling motsvarande innehållet i M0010T - Datorstödd konstruktion önskvärda. Kursen kräver att studenten självständigt och i grupp kan lösa problem samt planera och genomföra samtliga faser i ett produktutvecklingsprojekt som genomförs i nära samarbete med industripartners.

Kan inte ingå i en examen tillsammans med M7004T, M7029T eller T7026T

Examinator
Magnus Karlberg

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång. Vi rekommenderar nedanstående böcker som ger en översikt av både systematiska och kreativa angreppssätt inom produktutveckling. Att köpa denna litteratur är dock inte obligatoriskt.

Ulrich, K. T. and Eppinger, S. D. 1995. Product Design and Development. Boston, MA, USA:
McGraw-Hill.
Ullman, D. G. 1992. The Mechanical Design Process. New York, NY, USA: McGraw-Hill.
Kelley, T. 2001. The Art of Innovation. New York, NY, USA: Doubleday.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete22.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.