Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Molntjänster 7,5 högskolepoäng

Cloud services
Avancerad nivå, M7024E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kunskaper i nätverksprogrammering motsvarande D7001D Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten

  1. uppvisa god kunskap om den vetenskapliga grunden för Molntjänster inkluderande samt omfattande kunskap om implementering baserat på både teori och dess beprövade erfarenhet,
  2. i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper,
  3. ha förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av konstruktion av kommunicerande datorprogram samt visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar,
  4. ha förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt visa förmåga att identifiera sitt behov av och inhämta ytterligare kunskap på egen hand.
  5. uppvisa förmåga att förstå och tolka samt att muntligt redogöra för vetenskapliga publikationer.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på följande ämnen: Molntjänster och tillämpningar, moln-plattformar och orkestrering. Molntjänster och tillämpningar omfattar flera tillämpningsområden som stöds med hjälp av Cloud computing. Vidare kommer kursen att fokusera på att konstruera tjänster (t.ex. webbtjänster) för distribution i molnet. Moln-plattformar kommer att omfatta Big Data plattformar samt att bygga applikationer som använder dessa plattformar. Slutligen kommer kursen att diskutera orkestrering av tjänster för effektiv programdistribution.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, labbar med programmering och teoretiska inslag som kommer att bli en del av projektarbetet som sedan leder till ett seminarium med muntlig presentation. Detta kommer att innebära tidkrav samt krav på skriftliga och muntliga redovisningar. Det blir också en skriftlig tentamen i slutet av kursen.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen med differentierade betyg, muntlig redovisning av seminarieuppgift och obligatoriska laborationsuppgifter.

Kursmålen examineras på följande sätt:

1.      Skriftlig tentamen, laborationsuppgifter och seminarieuppgift.

2.      Laborationer (utförda i grupp).

3.      Laborationer samt skriftlig tentamen.

4.      Laborationer.

5.      Seminarium.      


Examinator
Christer Åhlund

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Laboration/projektarbeteU G#3.00ObligatoriskH16
0002Inlämningsuppgift/seminariumU G#1.50ObligatoriskH16
0004HemtentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17