KURSPLAN

Tillämpad systemsimulering 7,5 högskolepoäng

Applied Systems Simulation
Avancerad nivå, M7032T
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Niklas Lehto, HUL, TVM 2019-06-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Datorstödd maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper inom CAD och goda kunskaper om ordinära differentialekvationer, exempelvis M0010T Datorstödd konstruktion och M0031M Linjär algebra och differentialekvationer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet är att kunna förstå, simulera och analysera kopplade system. Med kopplade system avses här integrerad simulering av olika fysikaliska dicipliner (t. ex. dynamik-reglerteknik, strömning-hållf etc) .

1. Kunskap och förståelse

  • Förstå grunderna och kunna lösa kopplade problem inom mekanik.
  • Få ett kritiskt vetenskapligt synsätt på ekvationer som används inom simulering av kopplade system för att kunna se möjligheter och begränsningar i metoder.
  • Kunna analysera och lösa kopplade problem.
  • Förstå simulering och programmering av kopplade system.

2. Färdighet och förmåga.

  • Kunna skapa kopplade modeller ur verkliga problem.
  • Kunna använda olika program och skapa gränssnitt för att simulera hela systemet.
  • Kunna utvärdera resultat från simuleringarna

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt kunna bedöma rimligheten av numeriska resultat.
  • Känna till morgondagens simuleringsutmaningar inom maskinteknik
  • Känna ökad erfarenhet av ingenjörsmässiga bedömningar samt identifiering och formulering av problemställningar.

Kursinnehåll
Kursen behandlar kopplade system från analys av enklare modeller till simulering av avancerade kopplade system. Innehåller är:  Analytisk formulering av enklare kopplade system, simulering mekaniska system med aktiva komponeter och reglersystem, simulering av hårdvara kopplad till digital modell, simulering av mjukvara i ett verkligt system, utvärdering av simuleringsresultat.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar.

Examination
För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt godkänd muntlig presentation. Betyget grundas bedömning av kvalitén på de genomförda inlämningsuppgifterna.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med M7030T.

Examinator
Jan-Olov Aidanpää

Övergångsbestämmelser
Kursen M7032T motsvarar kursen M7030T

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Läggs upp i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska inlämningsuppgifteU G#6.00ObligatoriskV20
0002Muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskV20