KURSPLAN

Matematik för grundlärare 4-6, del 2 15 högskolepoäng

Mathematics for Compulsory School Teachers 4-6, part 2
Grundnivå, N0002P
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0016P VFU 2, grundlärare 4-6 U0019P Matematik för grundlärare 4-6, del 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

 Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
• använda begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer som berörs i kursen,
• lösa problem med ett matematiskt innehåll som berörs i kursen samt presentera och diskutera lösningen,
• förklara skillnader mellan olika former av matematisk argumentation samt kunna genomföra och presentera enklare bevisföring,
• använda programmering och tekniska hjälpmedel som verktyg i arbetet med matematiken,
• analysera och problematisera verktyg för lärande i matematik,
• problematisera matematikens språkliga kvalitéer och dess konsekvenser för lärande i matematik.
• omsätta och problematisera kunskap avseende teorier om dokumentation, analys och bedömning av elevers matematiska förmågor.


Kursinnehåll

Den studerande ska efter genomgången kurs ha utvecklat kunskap om matematiken som system och verktyg.
- Matematiken som system omfattar begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer samt hur dessa har utvecklats inom olika matematiska områden.
- Matematiken som verktyg omfattar hur den används för att till exempel beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden.
Den studerande ska också ha utvecklat kunskap om läroplansteoretiska och didaktiska aspekter baserade på olika teoretiska perspektiv.

Matematiskt innehåll: Matematiska samband, Algebra, Geometri, Kombinatorik, Statistik, Sannolikhet och Talteori.
Matematiska kompetenser
Programmering. Digitala verktyg.


Genomförande

Studierna genomförs individuellt såväl som i grupp och omfattas av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppövningar.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges i studiehandledningen.


Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, individuella skriftliga kursuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.
Obligatoriskt deltagande i vissa moment (vid eventuell frånvaro gör den studerande kompletterande uppgifter enligt anvisningar i studiehandledningen).
För att få väl godkänd på kursen krävs betyg VG på både provnummer 0001 och 0002.


Examinator
Maria Johansson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björklund Boistrup, L, (2013) Bedömning i matematik pågår. Liber
Månsson, A. (2016). Matematikens grunder för lärare. Lund: Studentlitteratur.
Löwing, M. (2017). Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare. Lund: Studentlitteratur.
Helenius, O. Johansson, M. (2018). Att bli lärare i matematik. Liber.
Lgr 11 reviderad
Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004TentamenU G VG7.00ObligatoriskV20
0005Kursuppgifter AU G VG4.00ObligatoriskV20
0006Kursuppgifter BU G VG4.00ObligatoriskV20