Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Statistik och sannolikhetslära 7,5 Högskolepoäng

Statistics and probability theory
Grundnivå, N0003P
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande 30 hp matematik- och matematikdidaktiska studier.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna använda, värdera och kommunicera relevanta begrepp och metoder inom statistik och sannolikhetslära. Den studerande skall också ha utvecklat kunskap om didaktiska aspekter rörande statistik och sannolikhetslära. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna :
a)  använda begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer inom statistik och sannolikhetslära som tas upp inom ramen för kursen,
b)  använda begrepp och metoder i statistik och sannolikhetslära inom följande områden:
•     tolka och förklara statistiska material i numerisk och grafisk form,
•     använda och förklara olika läges- och spridningsmått,
•     använda och förklara extrapolering,
•     använda och förklara index,
•     använda begrepp och modeller för slumpmässiga fenomen,
c)  kritiskt granska hur statistiska metoder och resultat används i samhälle och i yrkesliv,
d)  visa hur grafritande räknare och dator kan användas i statistik och sannolikhetslära,
e)  omsätta och problematisera kunskap avseende teorier om hur alla elevers matematiska förmågor kan stimuleras och utvecklas.

Kursinnehåll
Kursen behandlar: Principer för statistisk slutledningsförmåga. Planering av statistiska undersökningar. Vanliga metoder inom beskrivande statistik och explorativ dataanalys (t ex lägesmått, spridningsmått och index). Grafisk och numerisk illustration av statistiska data. Grundläggande sannolikhetslära. Datorn och grafritande räknaren som hjälpmedel för sammanställning, beskrivning och analys av data. Statistikens roll som vetenskapen för insamling, värdering, presentation och analys av data samt dess betydelse i samhälle och yrkesliv.

Genomförande
Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, laborationer, seminarier samt uppgifter som kan utföras individuellt och i grupp. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges i kursens studiehandledning.

Examination
Examination sker genom projektarbete (mål a, b och e), laborationer (mål a, b, d och e) samt aktivt deltagande i seminarier med muntliga presentationer av kursuppgifter (mål a, b, c och e). Obligatoriskt deltagande i vissa moment (vid eventuell frånvaro gör den studerande kompletterande uppgifter enligt anvisningar i studiehandledningen). För att få väl godkänd på kursen krävs betyg VG på provnummer 0004.

Examinator
Anna Klisinska

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Britton, T & Garmo, H. (2002). Sannolikhetslära och statistik för
lärare. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02326-X.
Häggström, O. (2004). Slumpens skördar: strövtåg i sannolikhetsteorin.
Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03017-7.
Kursplan för skolan.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Projektarbete3.0U G VG
0005Kursuppgifter2.0U G#
0006Laboration2.5U G#

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13