Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nationalekonomi B, Makroteori 7,5 högskolepoäng

Intermediate Macroeconomics B
Grundnivå, N0006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet nationalekonomi, däri ska följande kurser ingå; Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N) 7,5 hp och Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi (N0012N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för centrala begrepp inom makroteorin samt antaganden i olika makroteoretiska modeller
• Matematiskt och grafiskt härleda Mundell-Fleming modellen
• Grafiskt härleda både statiska och dynamiska modeller för aggregerad efterfrågan och utbud samt beskriva dessa modeller matematiskt 
• Grafiskt och matematiskt härleda och förklara modeller för långsiktig ekonomisk tillväxt
• Grafiskt förklara anledningar till varför ofrivillig arbetslöshet kan uppstå.

Färdighet och förmåga
• Tillämpa Mundell-Fleming modellen för att analysera konjunkturcykeln, samt stabiliseringspolitikens effektivitet i en liten öppen ekonomi vid olika växelkursregimer 
• Tillämpa aggregerade efterfråge- och utbudsmodeller för att analysera hur stabiliseringspolitiken i en liten öppen ekonomi påverkar makroekonomiska variabler – främst BNP och inflation – på kort och medellång sikt vid olika växelkursregimer och för olika typer av förväntningsbildning hos ekonomiska aktörer.
• Tillämpa modeller för långsiktig ekonomisk tillväxt för att analysera olika specifika problemområden som t.ex. fattigdomsfällor och ekonomisk integration.
• Analysera olika specifika makroekonomiska problemställningar som t.ex persistens på arbetsmarknaden samt effekter av offentliga budgetunderskott och statsskuld.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kritiskt förhålla sig till bakomliggande antaganden i olika makroekonomiska modeller och dessa modellers styrkor och svagheter
• Kritiskt granska rimligheten i makroekonomisk argumentation i den politiska debatten. 

Kursinnehåll
Centralt för kursen är att vi i Sverige lever i en liten öppen ekonomi. Följande områden behandlas därför framförallt ur de speciella möjligheter och begränsningar som detta medför:

Efterfrågesidan – Den keynesianska modellen:
 • Varumarknaden och IS-kurvan
 • Multiplikatorn
 • Intertemporala beslut
 • Penningmarknaden och LM-kurvan
 • Valutamarknaden och FE-kurvan
 • Mundell-Flemming modellen
 Utbudssidan – Arbetsmarknaden
 • Potential BNP och aggregerat utbud på medellång sikt
 • Faktisk BNP och aggregerat utbud på kort sikt
 • Arbetslöshet
Modeller för aggregerad efterfrågan och utbud
 • AD/AS
 • DAD/SAS (dynamisk modell)
 • Förväntningar
Ekonomisk tillväxt
 • Tillväxtbokföring
 • Solowmodellen
 • Endogen tillväxt
 • Optimal investeringsnivå
Budgetunderskott och statsskulden
Persistens på arbetsmarknaden 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som behandlar det teoretiska kursinnehållet motsvarande 6 högskolepoäng. På tentamen ges betygen VG, G eller U.

Kursen innehåller vidare obligatoriska kurstillfällen motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenten i grupp kunna presentera och motivera lösningar på olika makroekonomiska problem. På seminarierna ges betygen G eller U. För betyget G måste studenten bli godkänd på 3 av 4 seminarietillfällen.

Betyget på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Jerry Blomberg

Övergångsbestämmelser
Kursen N0006N motsvarar kursen IEN328

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Gärtner, Manfred; Macroeconomics, senaste upplagan, Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenU G VG *6.00ObligatoriskH14
0003SeminarierU G#1.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17