KURSPLAN

Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Högskolepoäng

Introductory Microeconomics
Grundnivå, N0008N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
  1.  Använda modellen för partiell marknadsjämvikt, på varu- och faktormarknaderna, för att visa grafiskt och förklara verbalt hur marknadspriser bestäms på en marknad som kännetecknas av fullständig konkurrens samt för att analysera hur marknadsjämvikten påverkas av förändringar i de faktorer som påverkar efterfrågan och utbud.
  2.   Beräkna olika typer av elacticiteter för linjära efterfråge- och utbudsfunktioner samt ge den verbala tolkningen av dessa begrepp.
  3.   Förklara, grafiskt och verbalt, hur individen antas fatta sitt konsumtionsbeslut och hur vi utifrån detta  kan härleda individens och marknadens efterfrågekurva på varor/tjänster samt hur efterfrågan påverkas av förändringar i varupriser och inkomstnivåer.
  4.  Härleda,  grafiskt,  företagets och marknadens utbudskurva på varor/tjänster på kort och lång sikt (under fullständig konkurrens) samt förklara hur utbudskurvan beror av företagens kostnadsstruktur och teknologi, hur utbudet påverkas av förändringar i dessa samt hur företaget antas ta beslut om sin produktionsvolympå kort och lång sikt.
  5.  Härleda, grafiskt, företagets och marknadens efterfrågekurva på arbetskraft (under fullständig konkurrens) samt förklara hur företagets och marknadens efterfrågekurva på arbetskraft beror av företagets kostnadsstruktur och teknologi, hur efterfrågan påverkas av förändringar i dessa samt hur företaget antas ta beslut om mängden anställda.
  6.  Förklara hur hushållens utbud av arbetskraft varierar med reallönen.
  7.  Analysera, grafiskt, och diskutera, med stöd av centrala välfärdsteoretiska begrepp, hur skatter, subventioner och prisregleringar påverkar den samhällsekonomiska effektiviteten på en marknad som inte kännetecknas av marknadsmisslyckanden.
  8.  Förklara, grafiskt och verbalt, vad som kännetecknar de vanligaste marknadsformerna och även diskutera dessa ur ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv.
  9. Grafiskt och verbalt förklara av allmän jämvikt innebär i en marknadsekonomi.
 10.  I grupp arbeta med och analysera olika mikroeknomiska problemställningar enligt mål 1-9 ovan.
 11.   På ett tydligt sätt muntilgit presentera och motivera analyserna och lösningarna av problemställningarna enligt områdena 1-10 ovan.

Kursinnehåll
Följande områden behandlas:
Utbud och efterfrågan
            - elasticiteter
Konsumtionsteori
Produktionsteori
        - företagets produktion på kort och lång sikt
        - företagets kostnader på kort och lång sikt
Fullständig konkurrens
         - företaget på en konkurrensmarknad (kort och lång sikt)
Grundläggande välfärdsteori
Ofullständig konkurrens
          - monopol
          - prisdiskriminering
          - oligopol och monopolistisk konkurrens
          - karteller     
Faktormarknader
          - utbud och efterfrågan
          - monopson
Allmän Jämvikt

Genomförande
Undervisningen ges i form av övergripande föreläsningar samt ett antal obligatoriska seminarietillfällen där studenterna presenterar och diskuterar problemställningar som behandlar kursens olika områden. Inför föreläsningarna ges studenen också möjlighet att genomföra duggor (mindre förberedande prov) som behandlar grundläggande begrepp och problemställningar. Syftet med duggorna är att stimulera inlärning och därmed förebereda studenten inför föreläsningar och seminarietillfällen.

Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som behandlar det teoretiska kursinnehållet motsvarande 6 högskolepoäng. På tentamen ges betygen VG, G eller U.I den skriftliga tentamen examineras i huvudsak målen 1-9 ovan.

Kursen innehåller vidare obligatoriska kurstillfällen motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenten i grupp kunna presentera och motivera lösningar på olika mikroekonomiska problem. På seminarierna ges betygen G eller U. För betyget G måste studenten bli godkänd på 3 av 4 seminarietillfällen. Seminarierna examinerar i huvudsak målen 10-11 ovan.

Betyget på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget på kursen.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen N0008N motsvarar kursen IEN332.

Examinator
Olle Hage

Övergångsbestämmelser
Kursen N0008N motsvarar kursen IEN332

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lundmark, R. ”Mikroekonomi ”. 3:e upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-11766-9. (Äldre upplagor rekommenderas inte som alternativ).
Holm, L. & Osvaldo, S. ”Matematik och övningar för mikroekonomi”. Studentlitteratur. Senaste upplagan. ISBN: 9789144094519.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Skriftlig tentamen6.0TG U G VG
0003Seminarier1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.