Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 högskolepoäng

Introductory Microeconomics
Grundnivå, N0008N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen är på grundnivå och behandlar framförallt konsumtions- och produktionsteori under förutsättningen att fullständig konkurrens råder. Under kursen används främst grafer men även matematiska modeller för att illustrera och analysera ekonomiska samband. Studenternas kommunikation genomförs muntligt och skriftligt. Efter avklarad kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse:

•    Beskriva och förklara grundläggande mikroekonomiska begrepp och samband inom konsumtions- och produktionsteorin.
•    Beskriva och förklara grundläggande begrepp och modeller inom välfärdsteorin samt allmän jämnvikt.

Färdighet och förmåga:
•    Tillämpa mikroekonomiska begrepp för att grafiskt härleda mikroekonomiska samband och modeller inom konsumtions- och produktionsteorin.
•    Tillämpa grundläggande mikroekonomiska modeller för att visa hur resursfördelningen fungerar i en perfekt marknadsekonomi.
•    Analysera hur politiska ingripanden som till exempel skatter och subventioner påverkar resursfördelningen i en perfekt marknadsekonomi.
•    I grupp arbeta med att tillämpa mikroekonomiska modeller för att analysera olika mikroekonomiska problemställningar.
•    Muntligt och skriftligt presentera, motivera och diskutera analyserna och lösningarna av olika mikroekonomiska problemställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
•    Utvärdera hur politiska ingripanden påverkar den samhällsekonomiska effektiviteten på en perfekt marknad samt kritiskt reflektera över hur olika grupper påverkas.

Kursinnehåll
Följande områden behandlas:
 
Introduktion
 • Alternativkostnader
Marknaden för varor och tjänster
 • Efterfrågan
 • Utbud
 • Marknadsjämvikt
Priskänslighet/elasticitet
 • Efterfrågans egenpriselasticitet
 • Efterfrågans korspriselasticitet
 • Efterfrågans inkomstelasticitet
 • Utbudselasticitet
Konsumtionsteori
 • Preferenser
 • Nyttoteori
 • Budgetbegränsningar
 • Optimal konsumtionsval
 • Härledning av efterfråge- och engelkurvan
 • Inkomst- och substitutionseffekt
 • Begränsad rationalitet
Produktionsteori (kort och lång sikt)
 • Produktionsfunktionen
 • Produktion på kort respektive lång sikt
Företagets kostnader
 • Varför finns företag
 • Olika kostnadsbegrepp, däribland produktions- respektive transaktionskostnader
 • Produktionskostnader på kort sikt
 • Produktionskostnader på lång sikt
Fullständig konkurrens
 • Kännetecken
 • Företagets produktionsbeslut, vinstmaximering
 • Härledning av utbudskurvan på kort och lång sikt
Grundläggande välfärdsteori
 • Konsumentöverskott
 • Producentöverskott
 • Samhällsekonomiska allokeringsförluster
Politiska ingripanden
 • Skatter och subventioner
 • Prisgolv och pristak
 • Välfärdseffekter av politiska ingripanden
Produktionsfaktormarknader
 • Utbud och efterfrågan
Allmän jämvikt
 • Paretokriteriet
 • Edgeworthboxen
 • Produktionsmöjlighetskuran
 • Effektivitet i konsumtionen respektive produktion
 • Totaleffektivitet

Genomförande
Undervisningen ges i form av övergripande föreläsningar samt ett antal obligatoriska seminarietillfällen där studenterna presenterar och diskuterar lösningar till mikroekonomiska problemställningar. Arbetet med att lösa dessa problemställningar görs i små studentgrupper före seminarietillfällena. Inför föreläsningarna ges studenten också möjlighet att genomföra duggor (mindre prov) som behandlar grundläggande begrepp och problemställningar. Syftet med duggorna är att stimulera inläsning av litteraturen och därmed förbereda studenten inför föreläsningarna och seminarietillfällena. Självstudier är således en stor och viktig del av kursen.

Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som behandlar det teoretiska kursinnehållet motsvarande 6 högskolepoäng. På tentamen ges betygen VG, G eller U.
 
Kursen innehåller vidare obligatoriska seminarietillfällen motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenterna i grupp kunna presentera och motivera lösningar på olika mikroekonomiska problem. På seminarierna ges betygen G eller U. För betyget G måste studenten bli godkänd på 3 av 4 seminarietillfällen. Seminarierna examinerar i huvudsak generiska förmågor som samarbete i grupp och muntlig presentation.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen N0008N motsvarar kursen IEN332.

Examinator
Olle Hage

Övergångsbestämmelser
Kursen N0008N motsvarar kursen IEN332

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lundmark, R. ”Mikroekonomi ”. 3:e upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-11766-9. (Äldre upplagor rekommenderas inte som alternativ).
Holm, L. & Osvaldo, S. ”Matematik och övningar för mikroekonomi”. Studentlitteratur. Senaste upplagan. ISBN: 9789144094519.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenU G VG *6.00ObligatoriskH11
0003SeminarierU G#1.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14