Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsoekonomi 7,5 högskolepoäng

Health Economics
Grundnivå, N0036N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper inom hälsoekonomi, samt om metoder som kan användas för att utvärdera åtgärder inom hälsoområdet.

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
a.    redogöra för finansiering och resursfördelning inom hälso- och sjukvård
b.    redogöra för begrepp, teorier och modeller inom hälsoekonomi
c.    beskriva och tolka resultat av olika hälsoekonomiska utvärderingsmetoder
d.    värdera olika metoders lämplighet för att utvärdera åtgärder inom hälsoområdet
e.    förklara och diskutera de etiska grunderna för hälsoekonomiska utvärderingar

Kursinnehåll
Hälso- och sjukvårdens resurser och finansiering
Begrepp, teorier och modeller – exempelvis nytta, kostnadseffektivitet, hälsorelaterad livskvalitet – kvalitetsjusterade levnadsår (QALY), inkrementell kostnadseffektivitetskvot (ICER)
Metoder för att mäta livkvalitet – time-trade off, standard gamble, visual analogue scale
Vanliga hälsoekonomiska metoder för utvärdering: kostnadsanalys, kostnadsnyttoanalys, kostnads-effektsanalys och kostnads-intäktsanalys
Etiska principer – människovärde, behov och solidaritet, kostnadseffektivitet

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen är nätbaserad och sker via en lärplattform utan några obligatoriska fysiska träffar. Undervisning sker genom nätbaserade föreläsningar, i vilka kursens olika områden behandlas och genom övningsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen motsvarande 4,5 högskolepoäng. På tentamen ges betygen U, G, och VG. Den individuella tentamen examinerar främst lärandemål a-d.

Kursen examineras även genom två skriftliga uppgifter. Den första uppgifen motsvarar 2 högskolepoäng och skrivs i grupper om maximalt 4 studenter. I den första uppgiften granskas ett antal hälsoekonomiska utvärderingar, och styrkor och svagheter hos de metoder som använts diskuteras. Uppgiften presenteras och diskuteras vid ett web-seminarium. Den första skriftliga uppgiften examinerar lärandemål c och d och betygssätts med betygen U, G eller VG.

Kursen examineras även genom ytterligre en skriftlig uppgift motsvarande 1 högskolepoäng. Den andra uppgiften skrivs individuellt. I uppgiften diskuteras de etiska grunderna för hälsoekonomiska utvärderingar. Inlämningsuppgiften presenteras och diskuteras vid ett web-seminarium. Uppgiften examinerar lärandemål e och betygssätts med betygen U, G eller VG.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Kristina Ek

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Persson, J., Ferras_Nunes, J., Karlberg, I., 2019. Hälsoekonomi – begrepp och tillämpningar. Studentlitteratur.
Anell, A., 2009. Hälsoekonomi. Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG4.50ObligatoriskH19
0002Skriftlig rapportU G VG2.00ObligatoriskH19
0003InlämningsuppgiftU G VG1.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04