Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nationalekonomisk data och analys 7,5 högskolepoäng

Data and analysis for economics
Grundnivå, N0039N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kurserna Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) 7,5 hp, Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N) 7,5 hp samt Grundläggande statistik (S0009M) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter att ha genomgått kursen förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för centrala begrepp gällande datainsamling.
- Redogöra för grundläggande begrepp i multivariat analys.

Färdighet och förmåga

- Ta fram en kvantitativ undersökningsdesign utifrån en relevant frågeställning.
- Samla in, bearbeta och analysera framför allt kvanitativa data kopplat till nationalekonomens verksamhetsområde.
- Använda relevant programvara för presentation, bearbetning och analys av nationalekonomiska data.
- Muntligt och skriftligt presentera insamlade data och resultaten av bearbetning och analys av nationalekonomiska data.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kritiskt granska undersökningar och slutsatser baserade på statistisk analys.

Kursinnehåll
- Primär- och sekundärdata
- Design och genomförande av enkätstudie/sekundärdatastudie
- Centrala kvantitativa metoder för nationalekonomisk analys (exempelvis multipel regression, tidsserieanalys, logistisk regression)
- Statistisk inferens
- Presentation av data och analys, i text såväl som med hjälp av kalkylprogram.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning sker i form av självstudier och föreläsningar, studenterna arbetar med att designa och genomföra enkät-/sekundärdatastudie. Undervisning sker även genom datorlaborationer och seminarier (enkät-/sekundärdatadesign, presentation av data och analys av data).

Genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom seminarier, skriftliga uppgifter och individuell skriftlig tentamen. Betygsskala för seminarier och skriftlig uppgift: U, G. På tentamen används betygsskalan U, G, VG. Resultatet på tentamen avgör betyget på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Ersätter kursen Statistik 1: undersökningsmetodik (S0004M).

Examinator
Kristina Ek

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alwan, C.L, Craig, B.A., McCabe, G.P. 2020 The Practice of Statistics for Business and Economics. Fifth edition. Macmillan international higher education.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G#1.50ObligatoriskV21
0002Skriftlig uppgiftU G#3.00ObligatoriskV21
0003TentamenU G VG3.00ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17